Uchwała  Nr XX/121/ 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

 

 

w sprawie:   ZAŁOŻENIA CENTRUM KSZTAŁCENIA

             USTAWICZNEGO  W  SOLCU     NAD  WISŁĄ    

 

Na podstawie:

-          art. 12 pkt.8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

     (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),

-          art. 2 ust.3a, art.58, art.68 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (D.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami),

-          Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r.               w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 132, poz.1225).

 

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zakłada się z dniem 1 września 2004 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24 o strukturze organizacyjnej:

1)      trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych,

2)      trzyletnie liceum profilowane dla dorosłych,

3)      dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych,

4)      szkoły policealne,

5)      pozaszkolne formy kształcenia umożliwiające spełnienie obowiązku nauki,

6)      pozaszkolne formy dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych.

 

2.      Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24 jest placówką publiczną.

 

§ 2

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24 może posiadać filie o strukturze organizacyjnej:

1)      zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych,

2)      czteroletnie technika dla dorosłych,

3)      trzyletnie technika uzupełniające dla dorosłych,

4)      dwuletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych,

5)      szkoły policealne,

6)      pozaszkolne formy kształcenia umożliwiające spełnienie obowiązku nauki,

7)      pozaszkolne formy dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych.

 

 

§ 3

 

Szczegółową organizację szkoły określa jej statut, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004r.

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/121/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:27.10.2004 17:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:40