Uchwała  Nr XX/120/ 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

 

 

w sprawie:       PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2004.

 

 

 

Na podstawie:

-          art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

     (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),

-         art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się „Program współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi  w roku 2004”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/174/2001 z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie trybu współfinansowania, rozliczania oraz kontroli imprez i innych zadań zleconych przez powiat, względnie organizowanych na podstawie porozumień lub umów.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2004 roku.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/120/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:27.10.2004 17:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:39