Uchwała   Nr XIX/114/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku


 z dnia 28 maja 2004 roku

 

 

w sprawie : ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU W 2004 r. 

Na podstawie :

-         art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r z późn. zm. );

-         art.8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 -2003 ( Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późniejszymi  zmianami);

-         Pismo Ministra Finansów  ST3-4822-4/2004 z dnia 22.04.2004 r.

 

 

RADA POWIATU u c h w a l a  co następuje:

§ 1

 Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej:

 


I .Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę                         26.614  zł.

 

Dział 758 – Różne rozliczenia                           o kwotę                           20.614  zł,-

 

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

                             samorządu terytorialnego                               o kwotę                 20.614 

Paragraf 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów               o kwotę                  20.614 zł,-

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     o kwotę                           6.000  zł,-

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

                                                                                                     o kwotę    6.000 

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów                          o kwotę                   6.000 zł,-

(zmiana na wniosek kierownika PCPR )

 

 

II. Dokonuje się przesunięć  planu dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej

 

1.  Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu      o kwotę                  1.000 zł

 

Dział 852 – Pomoc społeczna             o kwotę                                                                  1.000 zł,-

 

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej     o kwotę                                                    1.000 

Paragraf 0960 -  Otrzymane spadki, zapisy , darowizny w postaci pieniężnej   o kwotę        1.000 zł,-

(zmiana  na wniosek  dyrektora Domu Pomocy Społecznej  DPS 245/2004 z dnia 10.05.2004 r)

 

 

 

2.  Zmniejsza  się plan dochodów budżetu powiatu      o kwotę                  1.000 zł

 

Dział 852 – Pomoc społeczna             o kwotę                                                                  1.000 zł,-

 

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej     o kwotę                                                    1.000 

Paragraf 0970 -  Wpływy z różnych dochodów                      o kwotę                                1.000 zł,-

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w § 1 plan dochodów budżetowych zwiększył            się o kwotę 26.614 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 22.603.714 zł.

 

§ 2

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej


I .Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę                         26.614  zł.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna             o kwotę                                                                  26.614  zł,-

 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze                 o kwotę                                           20.614 

Paragraf 3110 – Świadczenia społeczne         o kwotę                               20.614 zł,-

( zmiana w związku z pismem  Ministra Finansów  ST3-4822-4/2004 z dnia 22.04.2004).

 

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                          o kwotę 6.000 

Paragraf 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia                          o kwotę                         500 zł,-

Paragraf 4300 -  Zakup usług pozostałych                                    o kwotę                        5.500 zł,-

 (zmiana na wniosek kierownika PCPR )

 

II. Dokonuje się przesunięć  planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej

 

1.  Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu      o kwotę                  45.063 zł

 

Dział 600   Transport i łączność              o kwotę                                  39.706  zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                 o kwotę              4.613  

Paragraf 6060 –    Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę   4.613  zł,-

(zwiększa się zadanie inwestycyjne: ” - zakup urządzenia o nazwie: ramię uniwersalne do robót drogowych z głowicami roboczymi” o kwotę 4.613 zł)

 

Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                         o kwotę          35.093  

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę                   35.093  zł,-

(zwiększa się zadanie inwestycyjne: ”odbudowa drogi  powiatowej nr 34582

Boiska –Górki- Chotcza „o kwotę 35.093 zł )

 

Dział 852 – Pomoc społeczna             o kwotę                                                                  1.000 zł,-

 

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej     o kwotę                                                    1.000 

Paragraf 4280 -  Zakup usług zdrowotnych                                 o kwotę                         1.000 zł,-

 

(zmiana na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku  nr DPS/244/2004 z dnia 10.05.2004)

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    o kwotę                 4.357 zł,-

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     o kwotę             4.357 

Paragraf 4110 -  Składki na ubezpieczenie społeczne                    o kwotę                       4.052 zł,-

Paragraf 4120 -  Składki na Fundusz Pracy                                    o kwotę                     305 zł,-

(zmiana na wniosek komendanta KPPSP w Lipsku pismo PF 754/4/2004 z dnia 04.05.2004)

 

 

 

2.  Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu      o kwotę               45.063 zł

 

Dział 600   Transport i łączność             o kwotę                                  39.706  zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                 o kwotę              39.706  

Paragraf 4270 –   Zakup usług remontowych                                      o kwotę             39.706  zł,-

 

Dział 852 – Pomoc społeczna             o kwotę                                                                  1.000 zł,-

 

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej     o kwotę                                                    1.000 

Paragraf 4520 -  Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

                           terytorialnego                                         o kwotę                             1.000 zł,-

(zmiana na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku  nr DPS/244/2004 z dnia 10.05.2004)

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    o kwotę                 4.357 zł,-

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     o kwotę         4.357 

Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   o kwotę                  4.357 zł,-

 (zmiana na wniosek komendanta KPPSP w Lipsku pismo PF 754/4/2004 z dnia 04.05.2004)

 

 

W związku  z wprowadzonymi zmianami w § 2 plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 26.614 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 22.967.238 zł.

 

§ 3

 

 Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków  na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w roku 2004.

 

1.Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych o kwotę                                39.706 zł

 

Dział 600   Transport i łączność                 o kwotę                            39.706  zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                 o kwotę            4.613  

Paragraf 6060 –    Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę   4.613  zł,-

(zwiększa się zadanie inwestycyjne: ” - zakup urządzenia o nazwie: ramię uniwersalne do robót drogowych z głowicami roboczymi” o kwotę 4.613 zł)

 

Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                         o kwotę          35.093  

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę                   35.093  zł,-

(zwiększa się zadanie inwestycyjne: ”odbudowa drogi  powiatowej nr 34582

Boiska –Górki- Chotcza „o kwotę 35.093 zł )

 

W związku  z wprowadzonymi zmianami w § 3 plan zadań inwestycyjnych zwiększył

się o kwotę 39.706 zł. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 1.868.116 zł.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

                                                                                                               

     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIX/114/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:19.10.2004 17:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:37