Uchwała   Nr  XIX/  113 /2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

 z dnia  28  maja   2004 roku

 

 

w sprawie : ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU - FINANSOWANIE WYDATKÓW

                    BUDŻETOWYCH  POŻYCZKĄ . 

Na podstawie :

-         art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r z późn. zm. );

-         art. 48 ust.1 pkt.2 i art. 112 pkt.2 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148).

 

 

RADA POWIATU u c h w a l a  co następuje:

§ 1

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej

 

I .Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę                               64.619  zł.W tym w dziale :

                           750 – Administracja publiczna                        o kwotę          64.619  zł,

 w tym w rozdziale:

                           75020  - Starostwo Powiatowe                       o kwotę            64.619 zł

w tym w paragrafie :

                           6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                                                                                                       o kwotę        64.619 zł,

 

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 22.940.623   zł.

 

§ 2

 

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  64.619 zł .

 

§ 3

 

Zaciągnięcie pożyczki na inwestycję zostało podjęte Uchwałą Rady Powiatu                               Nr  XIX/112/2004 z dnia 28 maja 2004r.

 

 

 

 

§ 4

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego planu wydatków      na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

 

Zwiększa się zadania inwestycyjne                                o kwotę                        64.619 

 

 

W tym w dziale :

                           750 – Administracja publiczna                        o kwotę          64.619  zł,

 w tym w rozdziale:

                           75020  - Starostwo Powiatowe                       o kwotę            64.619 zł

w tym w paragrafie :

                           6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                                                                                                       o kwotę        64.619 zł,

 

 ( zadanie inwestycyjne : Termorenowacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku)

 

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 1.828.410 zł.                         

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

                                                                                                              

 

 

 

     

     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIX/113/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:19.10.2004 17:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:37