UCHWAŁA  NR  XVIII/108/2004

 

RADY  POWIATU  W  LIPSKU

 

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: ZMIANY UCHWAŁY IX/62/2003 Z DNIA 30 CZERWCA 2003r.

                  W SPRAWIE  ZASAD  WYNAGRADZANIA  PRACOWNIKÓW

                  NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH  W SZKOŁACH/

                  PLACÓWKACH PROWADZONYCH  PRZEZ  POWIAT  LIPSKI.

 

 

Na podstawie:

-          art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

     (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.),

-          art.20 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych 

    ( Dz. U. Nr 21 poz. 124 ze zm.)

-          §2 pkt.2, § 3 ust.3, §10, §12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz.708 ze zm.),

           

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr IX/62/2003 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez powiat lipski wprowadza się następujące zmiany:

-     w § 3 wyrazy „ w kwocie 700 zł  (słownie: siedemset złotych)” zastępuje się wyrazami  „ w kwocie 730 zł ( słownie: siedemset trzydzieści złotych)”.

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom w/w placówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2004r.

 

                                                                                               

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/108/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:17.10.2004 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:36