Uchwała   Nr XVIII/106/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku


 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie : ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU W 2004 r. 

Na podstawie :

-         art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r z późn. zm. );

-         art.8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 -2003 ( Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późniejszymi  zmianami);

-         Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

WFOŚiGW/WI/SOA/318/2004 z dnia 20.02.2004r;

-         Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

WFOŚiGW/WI/SOA/386/2004 z dnia 04.03.2004r;

-         Wniosek na środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dnia  12.03.2004  r;

-         Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr FIN.I.301/3011/1/15/04 z dnia 10.02.2004 r

-         Uchwała Nr 258/98/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2004 r.

 

 

RADA POWIATU u c h w a l a  co następuje:

§ 1

 Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej:

 


I .Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę                         367.207  zł.

 

Dział 020 – Leśnictwo    o kwotę                                                                 3.455 zł,-

 

Rozdział 02001 –Gospodarka leśna            o kwotę                                                  3.455 

Paragraf 246 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

                                                                             o kwotę                                    3.455 zł,-

(środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w II kwartale 2004 roku, oraz wypłaty kwot waloryzacji ekwiwalentów za zaległe kwartały  od środków przekazanych przez ARiMR.)

 

Dział 600   Transport i łączność             o kwotę                          51.500

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                           o kwotę       51.500  

Paragraf 0750 –    Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

                           jednostek samorządu terytorialnego   lub innych jednostek

                           zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

                            umów o podobnym  charakterze                             o kwotę          10.000  zł,-

Paragraf 0830 –   Wpływy z usług                                                      o kwotę            7.000 zł

Paragraf 0970 –   Wpływy z różnych dochodów                                   o kwotę            34.500 zł

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę                                                                226.000 zł,-

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami     o kwotę                           226.000 

Paragraf 0770 -  Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

                                                                                                 o kwotę                 226.000 zł,

(środki pochodzą ze sprzedaży mieszkań przy ul. Czerwiakowskiego )

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                              400 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe     o kwotę                                                                     400 

Paragraf 0840 -  Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  o kwotę      400 zł,-

 

Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

                    nie posiadających osobowości prawnej             o kwotę                           12.592 zł,-

 

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód

                             budżetu państwa     o kwotę                                                                  12.592 

Paragraf 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych                o kwotę                   12.592 zł,-

 

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia   o kwotę                                                       73.260 zł,-

 

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

                                                                    o kwotę                                       73.260  zł,-

Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości               o kwotę                73.260zł,-

 

(środki z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej

 w Lipsku , jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem  na

podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego  nr FIN I 301/3011/I/15/04 z dnia 10.02.2004 r.)

 

I .Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę                  434.642  zł.

 

Dział 600   Transport i łączność                o kwotę                          431.018 zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                              o kwotę        431.018  

Paragraf 6292 –    Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów ,

   samorządów województw pozyskane z innych żródeł                o kwotę                   431.018  zł,-

 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne               o kwotę                          3.624 zł,-

 

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     o kwotę     3.624  

Paragraf 0970 –    Wpływy z różnych dochodów                             o kwotę                  3.624  zł,-

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w § 1 plan dochodów budżetowych zmniejszył            się o kwotę 67.435 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 22.577.100 zł.

 

§ 2

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej


I .Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę                           410.254  zł.

 

Dział 020 – Leśnictwo    o kwotę                                                                  3.455 zł,-

Rozdział 02001 –Gospodarka leśna              o kwotę                                                3.455 

Paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 o kwotę                     3.455 zł,-

(środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w II kwartale 2004 roku, oraz wypłaty koat waloryzacji ekwiwalentów za zaległe kwartały  od środków przekazanych przez ARiMR.)

 

Dział 600   Transport i łączność                      o kwotę                          51.500 zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                o kwotę        51.500  

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników        o kwotę                      40.300 zł,-

Paragraf 4110 -  Składki na ubezpieczenie społeczne       o kwotę                             8.200 zł,-

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę                             3.000 zł,-

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                      145.239 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe    o kwotę                                                 145.239 

Paragraf 6050 -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę                          45.239 zł,-

 

( zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Termorenowacja  budynku Starostwa Powiatowego „ o kwotę 45.239 zł, do wartości zadania 72.381 zł. Żródłem pokrycia wydatków jest umorzona pożyczka   nr 367/01/OA/P , oraz część umorzonej pożyczki nr 96/00/OA/P .)

 

Paragraf 6060 -  Zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę                100.000 zł,-

 

(Zwiększa się zadanie inwestycyjne: zakup 3 samochodów dla potrzeb SPZOZ w Lipsku w tym 2 karetek ratunkowych o kwotę 100.000 zł  )

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego    o kwotę                                                                  10.000 zł,-

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

                              samorządy terytorialnego     o kwotę                                          10.000 

Paragraf 8070 -  Odsetki dyskonto od krajowych , skarbowych papierów wartościowych

                           oraz pożyczek i kredytów                                   o kwotę                     10.000 zł,-

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie     o kwotę                                                                      800 zł,-

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe     o kwotę                                                            800 

Paragraf 6050 -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę                           800 zł,-

( zwiększa się zadanie inwestycyjne: „zakup działki budowlanej pod budowę kompleksu boisk sportowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku „ o kwotę 800 zł, )

 

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia       o kwotę                                                 199.260 zł,-

 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne                        o kwotę                                       126.000  zł,-

Paragraf  2560 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego

                              zakładu opieki zdrowotnej                                o kwotę                126.000zł,-

 

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

                                                                                        o kwotę                                       73.260  zł,-

Paragraf  2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości               o kwotę                73.260zł,-

 

(środki podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego  nr FIN I 301/3011/I/15/04 z dnia 10.02.2004 r.)

 

 

 

 

 

II.  Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu      o kwotę                 434.642 zł

 

Dział 600   Transport i łączność                     o kwotę                          431.018 zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                 o kwotę        431.018  

Paragraf 6052 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę          431.018  zł,-

 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne       o kwotę                                 3.624 zł,-

 

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   o kwotę                3.624  

Paragraf 6060 -  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę       3.624 zł,-

(rezygnacja z realizacji zadania : zakup przyczepy typ P-750 do przewozu łodzi motorowej ratunkowej wraz z dwoma kompletami podpór typu SP do przyczepy na wartość 3.624 zł).

 

III. Dokonuje się przesunięć  planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej

 

1.  Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu      o kwotę                  771.610 zł

 

Dział 600   Transport i łączność                    o kwotę                          448.610 zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                              o kwotę        380.610  

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę          376.623  zł,-

(wprowadza się zadania inwestycyjne:

1.       Modernizacja drogi powiatowej ne 34584 Krępa Kościelna – Ludwików z udziałem środków własnych w kwocie 105.623 zł,

2.       Modernizacja drogi powiatowej nr 34591 Sienno - Maruszów z udziałem środków własnych w kwocie 80.000 zł,

3.       Modernizacja drogi powiatowej nr 34585 Wiśniówek – Leopoldów z udziałem środków własnych w kwocie 61.000 zł,

4.       Modernizacja drogi powiatowej nr 34592 Dziurków – Walentynów  z udziałem środków własnych w kwocie 130.000  zł,)

 

Paragraf 6060 –  Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                           3.987  zł,-

(zwiększenie zadania : zakup urządzenia o nazwie- ramię uniwersalne do robót drogowych z głowicą do ścinania poboczy do kwoty 63.987 zł)

 

Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                             o kwotę        68.000  

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę              68.000  zł,-

(zwiększa  się zadania inwestycyjne: ”Odbudowa  drogi powiatowej nr 34582 Boiska – Górki – Chotcza Górna „ zwiększając udział środków własnych w zadaniu,)

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                      6.500 zł,-

Rozdział 75019 – Rady Powiatów     o kwotę                                                                  500 

Paragraf 4410 -  Podróże służbowe krajowe                                       o kwotę                      500 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe     o kwotę                                                                     6.000 

Paragraf 4430 -  Różne opłaty i składki                                       o kwotę                             3.000 zł,-

Paragraf 4480 -  Podatek od nieruchomości                                 o kwotę                             3.000 zł,-

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    o kwotę                 2.000 zł,-

Rozdział 75414 – Obrona cywilna     o kwotę                                                                2.000 

Paragraf 4300 -  Zakup usług pozostałych                                      o kwotę                       2.000 zł,-

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia       o kwotę                                                                        314.500 zł,-

 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne                                    o kwotę                                        314.500 zł,-

Paragraf  2560 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego

                              zakładu opieki zdrowotnej                                 o kwotę         314.500 zł,-

 

 

 

2.  Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu      o kwotę               771.610 zł

 

Dział 600   Transport i łączność                    o kwotę                          448.610 zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                 o kwotę        448.610  

Paragraf 6052 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę          448.610  zł,-

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                      6.500 zł,-

 

Rozdział 75019 – Rady Powiatów     o kwotę                                                               500 

Paragraf 4210 -  Zakupy materiałów i wyposażenia                           o kwotę                      500 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe     o kwotę                                                       6.000 

Paragraf 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia                      o kwotę                             6.000 zł,-

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000 zł,-

Rozdział 75414 – Obrona cywilna     o kwotę                                                                2.000 

Paragraf 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia                      o kwotę                             2.000 zł,-

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia       o kwotę                                               314.500 zł,-

 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne                                    o kwotę                            314.500 zł,-

Paragraf  6220 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

                           kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych

                             jednostek sektora finansów publicznych                     o kwotę            314.500 zł,-

 

W związku  z wprowadzonymi zmianami w § 2 plan wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 24.388 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 22.876.004 zł.

 

 

§ 3

 

Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o prognozie długu powiatu na lata 2004-2006 do budżetu na rok 2004 .

Planowane rozchody budżetowe w latach 2004-2006 zmniejsza się o kwotę 43.047 zł z tyt. umorzenia pożyczki  nr 367/01/OA/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

 

§ 4

 

 

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków  na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w roku 2004.

 

1.Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych o kwotę                                594.649 zł

 

Dział 600   Transport i łączność                    o kwotę                          448.610 zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                               o kwotę        380.610  

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę          376.623  zł,-

(wprowadza się zadania inwestycyjne:

5.       Modernizacja drogi powiatowej ne 34584 Krępa Kościelna – Ludwików z udziałem środków własnych w kwocie 105.623 zł,

6.       Modernizacja drogi powiatowej nr 34591 Sienno - Maruszów z udziałem środków własnych w kwocie 80.000 zł,

7.       Modernizacja drogi powiatowej nr 34585 Wiśniówek – Leopoldów z udziałem środków własnych w kwocie 61.000 zł,

8.       Modernizacja drogi powiatowej nr 34592 Dziurków – Walentynów  z udziałem środków własnych w kwocie 130.000  zł,)

Paragraf 6060 –  Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                           3.987  zł,-

(zwiększenie zadania : zakup urządzenia o nazwie- ramię uniwersalne do robót drogowych z głowicą do ścinania poboczy do kwoty 63.987 zł)

 

Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                      o kwotę        68.000  

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę              68.000  zł,-

(zwiększa  się zadania inwestycyjne: ”Odbudowa  drogi powiatowej nr 34582 Boiska – Górki – Chotcza Górna „ zwiększając udział środków własnych w zadaniu,)

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                      145.239 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe     o kwotę                                                   145.239 

Paragraf 6050 -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę                           145.239 zł,-

Paragraf 6060 -  Zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę                          100.000 zł,-

 

( zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Termorenowacja  budynku Starostwa Powiatowego „ o kwotę 45.239 zł, do wartości zadania 72.381 zł., oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne: zakup 3 samochodów dla potrzeb SPZOZ w Lipsku w tym 2 karetek ratunkowych o kwotę 100.000 zł  )

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie     o kwotę                                            800 zł,-

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe     o kwotę                                                        800 

Paragraf 6050 -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę                           800 zł,-

( zwiększa się zadanie inwestycyjne: „zakup działki budowlanej pod budowę kompleksu boisk sportowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku „ o kwotę 800 zł, )

 

 

II.  Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu      o kwotę                1.197.752 zł

 

Dział 600   Transport i łączność                        o kwotę                          879.628 zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                 o kwotę        879.628  

Paragraf 6052 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę          879.628  zł,-

 

(rezygnacja z realizacji zadania „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 34584 Krępa Kościelna – Nowa Wieś przy udziale środków SAPARD)

 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne    o kwotę                                    3.624 zł,-

 

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej          o kwotę              3.624  

Paragraf 6060 -  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę         3.624 zł,-

(rezygnacja z realizacji zadania : zakup przyczepy typ P-750 do przewozu łodzi motorowej ratunkowej wraz z dwoma kompletami podpór typu SP do przyczepy na wartość 3.624 zł).

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia       o kwotę                                                314.500 zł,-

 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne                      o kwotę                                        314.500 zł,-

Paragraf  6220 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

                           kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych

                             jednostek sektora finansów publicznych                     o kwotę             314.500 zł,-

 

Plan zadań inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 603.103 zł.

 

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 1.763.791 zł.

 

 

                                                                          § 5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

                                                                                                               

     

                                                                          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/106/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:17.10.2004 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:36