Uchwała   Nr  XVIII/105 /2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie : ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU - FINANSOWANIE WYDATKÓW

                    BUDŻETOWYCH  KREDYTEM  DŁUGOTERMINOWYM . 

Na podstawie :

-         art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r z późn. zm. );

-         art. 48 ust.1 pkt.2 i art. 112 pkt.2 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148).

 

 

 

RADA POWIATU u c h w a l a  co następuje:§ 1

 

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej

 

I .Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę                        500.000     zł.

W tym w dziale :

                           600 – Transport i łączność                         o kwotę         500.000    zł,

 w tym w rozdziale:

                           60014  - Drogi publiczne powiatowe         o kwotę         500.000   

w tym w paragrafie :

                           4270 – Zakup usług remontowych             o kwotę          500.000  zł.

 

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi  22.900.392  zł.

 

 

§ 2

 

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt długoterminowy w kwocie  500.000 zł .

 

 

§ 3

 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  zostało podjęte Uchwałą Rady Powiatu  Nr XVIII/104/2003  z dnia 29 kwietnia 2004 r.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

                                                                                                              

 

 

     

    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/105/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:13.10.2004 16:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:36