Uchwała   Nr   XVIII /104 /2004

 

Rady Powiatu w Lipsku


 z dnia 29 kwietnia  2004 roku

 

 

w sprawie : Zaciągnięcia  kredytu długoterminowego .


Na podstawie :

-         art. 12 pkt.8 lit c  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r z późn. zm. );

-         art. 48 ust.1 pkt.2 i art. 11 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148).

 

RADA POWIATU u c h w a l a  co następuje:

§ 1

 

 

Rada Powiatu zaciąga kredyt w kwocie   500.000 zł( pięćset tysięcy  złotych) .

Kredyt wykorzystany będzie na pokrycie udziału środków własnych w realizacji zadań  bieżących  i inwestycyjnych na drogach powiatowych.

 

§ 2

 

Zabezpieczenie wierzytelności nastąpi na warunkach określonych przez bank który udzieli kredytu.

§ 3

 

Spłata kredytu nastąpi w latach 2005 – 2007 i zostanie pokryta z dochodów własnych powiatu , t.j. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                                            

    

                                                                                                              

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/104/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:12.10.2004 17:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:35