Uchwała   Nr   XVIII / 102 /2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia  29   kwietnia  2004 roku

 

w sprawie : Zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.


Na podstawie :

-         art. 12 pkt.8 lit c  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r z późn. zm. );

-         art. 48 ust.1 pkt.2 i art. 11 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148).

 

RADA POWIATU u c h w a l a  co następuje:

§ 1

 

 

Rada Powiatu zaciąga pożyczkę  w kwocie 50.000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy  złotych)                z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Pożyczka wykorzystana będzie na zadanie inwestycyjne –„ wymiana stolarki okiennej          i drzwiowej w budynku adaptowanym na schronisko młodzieżowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą”.

                     

§ 2

 

Zabezpieczenie wierzytelności nastąpi na warunkach określonych przez WFOŚ i GW w Warszawie t.j. weksel  inblanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem powiatu do wysokości zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami umownymi.

§ 3

 

Spłata kredytu nastąpi w latach 2005 – 2006 i zostanie pokryta z dochodów własnych powiatu , t.j. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 4

 

Po wykorzystaniu pożyczki i wykonaniu zadania Zarząd Powiatu wystąpi z wnioskiem do WFOŚ i GW w Warszawie o częściowe umorzenie pożyczki.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym.                                                                            

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/102/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:12.10.2004 17:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:35