wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 09.11.2012 09:21

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

,,Regulamin naboru   na  wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze   w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz  na wolne stanowiska kierowników  jednostek organizacyjnych  powiatu”

Rozdział I

Przepisy ogólne.

§1.

1.Regulamin określa procedurę związaną z zatrudnianiem w urzędzie Starostwa Powiatowego  i  jednostkach organizacyjnych  pracowników
, o których mowa ustawie  o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 
2. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór pracowników na wolne  stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na  wolne stanowiska kierowników  jednostek  organizacyjnych powiatu.


Rozdział II
Powołanie komisji rekrutacyjnej.

§2.

1.Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej oraz powołaniu komisji rekrutacyjnej podejmuje  starosta.
2.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) starosta  lub wicestarosta – przewodniczący komisji rekrutacyjnej,
2) kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie lub inna wskazana przez starostę  osoba,
3) sekretarz powiatu .
3.Komisja działa aż do zakończenia procedury naboru.
4.Pracownik prowadzący sprawy kadrowe w urzędzie jest jednocześnie sekretarzem komisji.


Rozdział III
Zasady naboru.

§3.

Nabór na wolne stanowisko w urzędzie obejmuje:
1) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2) Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3) Formalną ocenę przedłożonych przez kandydatów dokumentów.
4) Selekcję końcową obejmującą sprawdzenie posiadanych przez kandydata umiejętności i  wiedzy.
5) Podpisanie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
6) Wybór kandydata i podjęcie decyzji o jego zatrudnieniu.
7) Ogłoszenie wyników naboru.

§4.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze umieszcza się obowiązkowo w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu 
( wzór formularza o naborze załącznik nr 1 ).

§5.

Dokumentacja aplikacyjna obejmuje:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) inne dokumenty potwierdzające  posiadane kwalifikacje i umiejętności,  
6) oryginał kwestionariusza osobowego,
7) kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku udziału w konkursie osoby niepełnosprawnej.

§6.

Formalnej oceny przedłożonych przez kandydatów dokumentów polegającej na porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze dokonuje komisja rekrutacyjna.


§7.

1.Selekcja końcowa obejmuje  rozmowę  kwalifikacyjną, której celem jest zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków,  sprawdzenie posiadanej wiedzy na temat zadań samorządu terytorialnego.
2.Każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej  przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.
3. W celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy może być dodatkowo  przeprowadzona metoda  testu kwalifikacyjnego, z którego kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. 
4. Każdorazowo decyzję  w sprawie wyboru technik naboru podejmuje  przewodniczący komisji rekrutacyjnej. 

§8.

1.Ogłoszenie wyników następuje po wyłonieniu kandydata, który na skutek przeprowadzonego postępowania uzyskał największą spośród wszystkich kandydatów liczbę punktów,  jednak nie mniej  niż 70 punktów z testu kwalifikacyjnego i nie mniej niż 20 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

§9.

1. Po zakończeniu procedury sekretarz komisji sporządza protokół z przeprowadzonego naboru ( zgodnie z załącznikiem nr2)
2. Protokół zawiera w szczególności określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona , nazwiska i adresy 5 najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych , jeżeli  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Rozdział IV 

Informacja o wynikach naboru.

§10.

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w niezwłocznie. 
2. Informacja, o której mowa w  ust. 1  zawiera:
1) nazwę urzędu  i jego  adres,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy  informacyjnej urzędu  przez co najmniej 3 miesiące.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy , możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienianych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1,2, 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wzór ogłoszenia o wynikach naboru  stanowi załącznik nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

Rozdział V

§11.
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat.
3. Po zamknięciu procedury  naboru dokumenty aplikacyjne   nieodebrane  osobiście przez zainteresowanych zostaną zniszczone komisyjnie.


/-/ Roman Ochyński
Starosta


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2012 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż