Załącznik
                                                                                          do uchwały Nr XXII/117/2012
                                                                                          Rady Powiatu w Lipsku
                                                                                          z dnia 29 lutego 2012 roku
 
 
STATUT   POWIATU   LIPSKIEGO
ROZDZIAŁ  1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Powiat Lipski zwany dalej „powiatem”, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:
 
    1. Miasto i Gminę Lipsko.
    2. Gminy:  Ciepielów, Chotczę, Rzeczniów,Sienno,Solec n/Wisłą
 
§ 2
Siedzibą władz powiatu jest miasto Lipsko.
 
§ 3
1.  Powiat ma osobowość prawną.
2.  Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym 
     i na własną odpowiedzialność.
 
§ 4
Powiat posiada herb i flagę ustanowione uchwałą Nr XIII/105/2000 Rady Powiatu
Lipskiego z dnia 28.04.2000 roku.
§ 5
1. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu działania powiatu, o którym mowa w ust. 1 należy również wykonywanie zadań powiatowych służb inspekcji i straży.
3. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
 
§ 6
1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
 
ROZDZIAŁ  2
ORGANY  POWIATU
 
§ 7
Organami powiatu są:
   1.  Rada Powiatu
   2.  Zarząd Powiatu
1. Działalność organów powiatu jest jawna, a jej ograniczenie może wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu, posiedzenia komisji rady powiatu, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym między innymi do protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady.
3. Udostępnianie dokumentów o których mowa w ust 2 obejmuje:
- umożliwienie przeglądania dokumentów, sporządzania z nich odpisów i notatek;
- wydawanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów, z wyłączeniem objętych
       ochroną tajemnicy państwowej, służbowej i ochroną danych osobowych.
4. Starosta udostępnia dokumenty, o których mowa w ust.2, w tym celu:
- przyjmuje wnioski obywateli o udostępnienie dokumentów;
- udostępnia dokumenty do przeglądania i sporządzania odpisów oraz notatek;
- zapewnia sporządzanie i wydawanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów, 
       które nie mogą być udostępnione do przeglądania za względu na treści będące
       przedmiotem wyłączenia.
 
RADA POWIATU
 
§ 8
1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem
    przepisów o referendum powiatowym.
2. Kadencja rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.
3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rady powiatu określa ustawa.
4. W skład rady powiatu wchodzi piętnastu radnych.
 
 
§ 9
Uchwały rady powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej.
2.  Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzielaniu absolutorium jest równoznaczne 
      z  przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.
 
§ 10
1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i  dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Radny wchodzący w skład zarządu powiatu nie może pełnić funkcji, o których mowa  w  ust. 1
3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wyznaczony przez przewodniczącego wiceprzewodniczący.
4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady powiatu następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w trybie określonym w ust.1.
5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczących, rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 
 
§ 11
Rada powiatu obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak  niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się  porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną  większością głosów ustawowego składu rady.
Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący  rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.
Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje Wojewódzki  Komisarz Wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych  wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dniu po ogłoszeniu wyników wyborów  do rady powiatu.
Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady powiatu, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.
Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny na sesji.
Na wniosek zarządu lub co najmniej jednej czwartej ustawowego składu rady powiatu przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję  w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.
Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest zobowiązany   wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
 
§ 12
1. Rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby, rada powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie 
     pracy.
§ 13
1. Przewodniczący rady powiatu przygotowuje i zwołuje sesje rady.
2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na siedem dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać:
1/ miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji, 
2/ projekt porządku obrad wraz z załącznikami.
3. Materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na czternaście dni przez rozpoczęciem sesji.
 
§ 14
1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie  o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
 
§ 15
1. Przed każdą sesją przewodniczący rady powiatu, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach rady powiatu uczestniczą: sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udziału w sesjach rady powiatu mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarząd powiatu jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji rady powiatu. 
§ 16
1. Sesje rady powiatu są jawne.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostać podane do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Porządek obrad sesji rady powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, rada powiatu może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie powiatu podejmowanie uchwał.
5. W protokole z obrad rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust.3.
§ 17
1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa obrad. Niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
3. Przewodniczący rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego rady formuły: ”Otwieram obrady sesji rady powiatu”. 
5. Po otwarciu sesji przewodniczący rady:
  1/ stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
2/ przedstawia projekt porządku obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad  może wystąpić radny, komisja, klub radnych albo zarząd powiatu.
   3/ poddaje pod głosowanie porządek obrad  oraz wnioski o których mowa 
            w pkt. 2
6. Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad, wyłącznie  z ważnych powodów, na wniosek  przewodniczącego rady, komisji lub zarządu.
7. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
1/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2/ sprawozdanie starosty z wykonania uchwał rady powiatu i pracy zarządu,
3/ rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
4/ interpelacje i zapytania radnych,
5/ wnioski i oświadczenia radnych.
8. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący rady kończy sesję wypowiadając: „Zamykam sesję rady powiatu.”
 
§ 18
1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do zarządu powiatu albo komisji rady, za pośrednictwem przewodniczącego rady.
2. Interpelację składa się w sprawach zasadniczych dla powiatu.
3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie miedzy sesjami.
4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
§ 19
1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy § 18 ust. 4.
 
§ 20
1. Przewodniczący rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając  i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.
3. Przewodniczący rady  może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczący rady  może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję rady.
 
§ 21
1. Przewodniczący rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący rady po zwróceniu uwagi może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji rady.
4. Przewodniczący rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.
 
§ 22
1.  Przewodniczący rady powiatu udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.
3. Przewodniczący rady powiatu udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:
1/ sprawdzenia qworum,
2/ zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
3/ ograniczenia  czasu wystąpień mówców,
4/ zakończenia wystąpień
5/ zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6/ zarządzenia przerwy,
7/ odesłania projektu uchwały do komisji,
8/ przeliczenia głosów,
9/ przestrzegania regulaminu obrad.
 
§ 23
1. Przewodniczący rady powiatu zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców.  W razie potrzeby przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi powiatu zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
 
 
§ 24
W sprawach uzasadnionych swoim ogólnospołecznym charakterem rada może podejmować rezolucje, apele i wyrażać opinie.
Uchwały rady powiatu dotyczące zobowiązań finansowych winny wskazywać źródła dochodów, a których zobowiązania te będą pokryte.
 
§ 25
1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
1/ co najmniej  7  radnych,
         2/ przewodniczący rady
3/ klub radnych, 
4/ komisja rady,
5/ zarząd powiatu
2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady.
3. Projekty uchwał ogłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt. 1-3 wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu.
4. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i zarządowi powiatu.
§ 26
1. Projekt uchwały powinien zawierać:
1/ tytuł uchwały,
2/ podstawę prawną 
3/ przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4/ wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5/ określenie terminu wejścia w życie uchwały.
Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.
Projekt uchwały powinien zawierać opinię radcy prawnego pod względem formalno-prawnym.
 
§ 27
1. Uchwały rady powiatu podpisuje przewodniczący rady.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.
 
§ 28
1. Podjętym uchwałom  nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał  i przechowuje wraz z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta powiatu.
3. Starosta powiatu zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie.
4. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach określonych   w ust. 3.
1/ uchwałę budżetową.
2/ uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu,
3/ inne uchwały objęte zakresem działania izby.
 
§ 29
1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń lub ogłoszeń. Przepisy te wchodzą w życie z dniem takiego ogłoszenia.
2. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
§ 30 
Starostwo Powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.
§ 31
1. W głosowaniu jawnym radni  głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący rady powiatu.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady powiatu.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.
 
§ 32
1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych  pieczęcią rady i podpisami członków komisji skrutacyjnej.
2.  Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.
3.  Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.
§ 33
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej  z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej  od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się . W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
 
§ 34
1. Z  przebiegu sesji rady powiatu sporządza się protokół.
2. Przebieg sesji jest nagrywany. Nagranie przechowuje się do czasu przyjęcia
    protokołu z sesji.
3.Protokół z sesji rady powinien w szczególności zawierać:
1/ określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół.
2/ stwierdzenie prawomocności obrad,
3/ odnotowanie przyjęcia protokołu  z poprzedniej sesji,
4/ uchwalony porządek obrad
5/ przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6/ przebieg głosowania i jego wyniki,
7/ podpis przewodniczącego rady i osoby sporządzającej  protokół.
4. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.
5. Protokół z sesji rady powiatu wykłada się do publicznego wglądu najpóźniej 7 dnia  po odbyciu sesji w biurze rady powiatu.
6. Protokół z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do dnia poprzedzającego następną sesję. Nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.
7. Przewodniczący rady bezpośrednio po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad informuje o wpływie poprawek i uzupełnień do protokołu, poddaje je pod akceptację rady i stwierdza przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
§ 35
Obsługę rady powiatu i jej komisji zapewnia wyodrębniona komórka organizacyjna wchodząca w skład starostwa powiatowego.
 
§ 36
1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu  powołuje komisje rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu powiatu.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania  absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez radę powiatu.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez  radę  powiatu.
§ 37
1. Rada powiatu wybiera 3 osobową komisję rewizyjną w tym przewodniczącego komisji.
2.  Pracą komisji rewizyjnej kieruje przewodniczący.
3. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę powiatu.
4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o którym mowa  w ust.3 do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgodą rady powiatu, komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
 
§ 38
1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności  co  najmniej  połowy  składu  komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgodą rady powiatu, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.
 
§ 39
1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z co najmniej 2 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.
3. Przewodniczący komisji rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem  kontroli zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnianie, o którym mowa w ust. 2.
§ 40
1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
 
§ 41
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewniania warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów  oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.
 
§ 42
1. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokółu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarządu powiatu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości               w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjna  o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do rady powiatu. Rozstrzygnięcie rady powiatu jest ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych  przez radę, wyników kontroli wykonywania budżetu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na rok.
 
§ 43
1. Rada powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona, stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
3. Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez członków komisji. Komisja może również powołać wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji.
4. Radny może być członkiem komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej.
5. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
 
 
§ 44
Członkowie komisji są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
 
§ 45
1.  Do zadań komisji stałych należy:
1/ przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu;
2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawcza;
3/ sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady;
4/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje;
5/ przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności rady i zarządu.
2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz  w roku oraz w każdym czasie - na żądanie rady.
 
§ 46
1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. O planowanym posiedzeniu i planowanym porządku obrad komisji, informuje się właściwą komórkę organizacyjna starostwa, zawiadamia członków komisji oraz osoby zaproszone w terminie co najmniej pięciu dni przed planowanym posiedzeniem.
3. W przypadku zwołania komisji w trybie pilnym nie obowiązują wymogi ust.2.
4. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu powiatu.
5. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona  ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
 
§ 47
1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1/ ustala terminy i porządek posiedzeń;
2/ zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów;
3/ zwołuje posiedzenia komisji;
4/ kieruje obradami komisji. 
2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub przewodniczącego rady.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego, komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany przez komisję.
 
 
§ 48
1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
2. Porządek obrad na posiedzeniu podlega zatwierdzeniu przez komisję. Komisja może w każdym czasie go zmienić.
3. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał rady.
4. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.
 
§ 49
1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach rada powiatu może powoływać komisje doraźne.
2. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa rada Powiatu w uchwale o powołaniu komisji.
3. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej, z uwzględnieniem ust.1.
 
§ 50
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.
3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. 
 
§ 51
1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu rady powiatu w ciągu  14 dni od dnia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:
1/ imię i nazwisko przewodniczącego klubu
2/ listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,
3/ nazwę klubu - jeżeli klub ją posiada.
3. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu powiatu.
4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć przewodniczącemu rady regulaminy klubów w terminie 14  dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.
 
§ 52
1. Działalność organów powiatu jest jawna.
2. Obywatele mają prawo uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu oraz posiedzenia jej komisji, a także prawo dostępu do dokumentów organów powiatu wynikających z wykonywania zadań publicznych.
3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 są udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 
ZARZĄD POWIATU
§ 53
1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.
3. Członkowie zarządu powiatu mogą być wybrani również spoza składu rady.
 
§ 54
1. Z członkami zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Przepis ust.1 dotyczy również   radnych wybranych do zarządu.
3. Liczbę członków zarządu, z którymi nawiązuje się stosunek pracy określa regulamin organizacyjny starostwa.
§ 55
1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami  prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1/ przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu;
2/ wykonywanie uchwał rady;
3/ gospodarowanie mieniem powiatu;
4/ wykonywanie budżetu powiatu;
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3.  W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy  w Lipsku.
§ 56
Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4.  W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
5.  Czynności o których mowa w ust.4, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia 
     na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.
Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Lipsku określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu, na wniosek zarządu powiatu.
Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2) zatwierdza programy ich działania;
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli.
 
§ 57
Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu należy w szczególności:
1/ przygotowanie projektu porządku obrad zarządu;
2/ określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu;
3/ przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad;
4/ zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.
§ 58
1. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. W razie potrzeby, starosta może zwołać zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.
4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu, w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
§ 59
1.  Posiedzenia zarządu zwołuje i przewodniczy im starosta lub wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu - z głosem stanowiącym, a sekretarz i skarbnik powiatu - z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązać  pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.
 
§ 60
1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.
3.  Uchwały zarządu  podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu.
4. Uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji. 
5. Do podejmowania uchwał przez zarząd stosuje się odpowiednio § 9 ust.1.
 
§ 61
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał rady powiatu, chyba że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.
§ 62
1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących  w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół z posiedzenia zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez zarząd.
4. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. 
6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga zarząd.
7. Zarząd udostępnia protokoły ze swoich posiedzeń , do publicznego wglądu, o ile nie narusza to przepisów o ochronie tajemnicy państwowej lub służbowej albo ochronie danych osobowych. 
8. Organy kontrolujące działalność zarządu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał zarządu.
 
§ 63
Starosta składa radzie powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji oraz z realizacji uchwał rady.
§ 64
1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu jako głównego księgowego budżetu powiatu, określają odrębne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3, skarbnik może upoważnić inną osobę.
5. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty,  ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.
 
§ 65
1. Sekretarz Powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno - organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania  w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu i starostę.
§ 66
Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
 
ROZDZIAŁ  3
JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU, 
POWIATOWE  SŁUŻBY,  
INSPEKCJE  I  STRAŻE
 
 
§ 67
Jednostki organizacyjne powiatu w Lipsku tworzy się, w celu wykonywania  zadań powiatu.
Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust.1 następuje w drodze uchwały rady powiatu.
3.  Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada powiatu.
4. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy  organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu.
5. Zarząd powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu, który udostępnia się do publicznego wglądu w starostwie powiatowym oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.
 
§ 68
1. Powiatową administrację zespoloną stanowią:
1/ starostwo powiatowe,
2/ powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną 
    powiatu,
3/ jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
2. W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i stażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. Zadania komisji określa ustawa.
 
ROZDZIAŁ 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 69
Sprawy z zakresu gospodarki finansowej powiatu i mienia powiatu regulują przepisy ustaw: o samorządzie powiatowym i finansach publicznych.
 
§ 70
Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
§ 71
Statut niniejszy  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 
 
Załącznik Nr 1 
do Statutu Powiatu Lipskiego
 
 
 
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
 
 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
2. Dom Pomocy Społecznej w Lipsku.
3. Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie.
8. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku.
9. Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
10. Ognisko Muzyczne w Siennie.
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku.
12. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipsku.
13. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaziskach.
14. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
15. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
16. Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
 
Załącznik Nr 2 
do Statutu Powiatu Lipskiego
 
 
POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
 
1. Komenda Powiatowa Policji w Lipsku.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku.
4. Powiatowy Inspekcja Weterynaryjna w Lipsku.
5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipsku.
 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Powiatu Lipskiego
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:18.06.2012 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:26.11.2021 19:15