Rejestr zmian w biuletynie

11.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII-2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wysokosci oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołąch/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pracownika Powiatowej Satcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku na Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVII/137/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVII/136/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 usatwy o działności i pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVII/135/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" współfinansowanego za srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVII/134/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVII/133/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/128/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokosci środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna