Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2017 12:37 Uchwała nr LXXXV/155/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 wrzesnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez powiat lipski darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Lipsko, od osoby fizycznej
19.09.2017 12:34 Uchwała Nr LXXXV/154/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 wrzesnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
19.09.2017 12:30 Uchwała Nr LXXXV/153/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze realizacji inwestycji drogowej "Przebudowa części drogi gminnej nr 190308W Długowola-Podpora-Kolonia Daniszów na odcinku biegnącym od drogi krajowej nr 79 w miejscowości Walentynów w kierunku wschodnim, stanowiącym działkę ewidencyjną nr 371 położoną w jednostce ewidencyjnej Nr 140903_5 Lipsko-wieś, obrebie Nr 0031 Walentynów"
19.09.2017 12:22 Uchwała nr LXXXV/152/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 18 wrezśnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 2612L położonej na terenie Gminy Karczmiska
30.08.2017 12:16 Uchwała nr LXXXIV/151/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przystapienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do reaizacji projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020...
30.08.2017 12:13 Uchwała nr LXXXIV/150/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
30.08.2017 12:11 Uchwała nr LXXXIV/149/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
30.08.2017 12:08 Uchwała nr LXXXIV/148/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok
30.08.2017 12:03 Uchwała nr LXXXIV/147/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.
31.07.2017 10:32 Uchwała Nr LXXXIII/146/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat lipski
03.07.2017 09:38 Uchwała nr LXXXIII/145/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
03.07.2017 09:36 Uchwała nr LXXXII/144/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi i odrębnymi ustawami na rok 2017
14.06.2017 07:47 Uchwała Nr LXXX/143/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku...
01.06.2017 11:47 Uchwała nr LXXIX/142/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lipsku
01.06.2017 11:45 Uchwała nr LXXIX/141/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
17.05.2017 09:43 Uchwała nrLXXVII/140/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 15.05.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
28.04.2017 10:39 Uchwała nr LXXVI/139/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym starostwa Powiatowego w Lipsku.
28.04.2017 10:38 Uchwała nr LXXVI/138/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej.
28.04.2017 10:36 Uchwała nr LXXVI/137/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zajresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017.
21.04.2017 10:48 Uchwała nr LXXV/136/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
21.04.2017 10:45 Uchwała nr LXIV/135/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżerowej ogólnej
21.04.2017 10:42 Uchwała nr LXXIV/134/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 29 marca 2017r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
21.04.2017 10:18 Uchwała nr LXXIV/133/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie z mian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
23.03.2017 10:45 Uchwała nr LXXIII/132/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
23.03.2017 10:43 Uvhwała nr LXXIII/131/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
23.03.2017 10:40 Uchwała nr LXXIII/130/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Lipskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
02.03.2017 10:28 Uchwała nr LXII/129/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach na 2017 rok.
02.03.2017 10:26 Uchwała nr LXXII/128/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku dla typu A i B.
01.03.2017 13:30 Uchwała nr LXXII/127/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
01.03.2017 13:27 Uchwała nr LXXII/126/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Lipskiego
01.03.2017 13:24 Uchwała nr LXXII/125/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad prowadzenia "cząstkowych ewidencji obrotu dla celów podatku od towarów i usług oraz sporzadzania deklaracji "cząstkowych" VAT przez jednostki budżetowe Powiatu Lipskiego
01.03.2017 13:19 Uchwała nr LXXII/124/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017-rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej.
01.03.2017 13:16 Uchwała nr LXXI/123/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
20.01.2017 13:38 Uchwała nr LXIX/122/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
20.01.2017 13:35 Uchwałą Nr LXIX/121/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenie projektu pn."Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim(II)...
20.01.2017 13:32 Uchwała nr LXVIII/120/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 2603L położonej na terenie Gminy Łaziska
20.01.2017 12:55 Uchwała Nr LXVIII/119/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek buidżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy