Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2017 13:25 Uchwała Nr XXXIV/168/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipsku.
03.04.2017 13:21 Uchwała Nr XXXIV/167/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastepczych i rodzinnego domu dziecka.
03.04.2017 13:14 Uchwała Nr XXXIV/166/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018.
03.04.2017 11:41 Uchwała Nr XXXIV/165/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.
03.04.2017 11:25 Uchwała Nr XXXIV/164/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjlanych na terenie powiatu lipskiego.
28.02.2017 10:29 Uchwała Nr XXXII/157/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Lipskiego.
28.02.2017 10:19 Uchwała Nr XXXI/156/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
09.02.2017 10:46 Uchwała Nr XXX/153/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
09.02.2017 10:23 Uchwała Nr XXX/152/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipski oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyzsze i zakłądu kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku.
02.01.2017 14:30 Uchwała Nr XXIX/149/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/135/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
02.01.2017 14:18 Uchwała Nr XXIX/148/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
02.01.2017 14:13 Uchwała Nr XXIX/147/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
02.01.2017 13:55 Uchwała Nr XXIX/146/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i REkreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
20.12.2016 14:14 Uchwała Nr XXVIII/141/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XX/101/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprtawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego powiatu lipskiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
09.12.2016 13:42 Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wysokosci oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołąch/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
09.12.2016 13:38 Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pracownika Powiatowej Satcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku na Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku..
09.12.2016 13:32 Uchwała Nr XXVII/137/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
09.12.2016 13:27 Uchwała Nr XXVII/136/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 usatwy o działności i pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017..
09.12.2016 12:31 Uchwała Nr XXVII/135/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" współfinansowanego za srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
09.12.2016 12:17 Uchwała Nr XXVII/134/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
09.12.2016 12:11 Uchwała Nr XXVII/133/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/128/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokosci środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim na 2016 rok.
15.11.2016 10:16 Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
15.11.2016 10:09 Uchwała Nr XXVI/129/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
15.11.2016 09:55 Uchwała Nr XXVI/128/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokosci środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /.../
07.10.2016 13:01 Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
07.10.2016 12:54 Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obnizania i zwalniania z obowiazku jego realizacji /.../
07.10.2016 12:45 Uchwała Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej/.../
05.08.2016 10:16 Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego /.../
05.08.2016 10:10 Uchwała Nr XXIII/116/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego /.../
05.08.2016 10:01 Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenidzinie w Lipsku...
08.07.2016 13:38 Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku...
08.07.2016 13:24 Uchwała Nr XXII/111/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
08.07.2016 13:18 Uchwała Nr XXII/110/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie..
08.07.2016 13:09 Uchwała Nr XXII/109/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.
08.07.2016 13:00 Uchwała Nr XXII/106/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium z tutułu wykonania budżetu za 2015 rok.
08.07.2016 12:56 Uchwała Nr XXII/105/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budzetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego.
30.05.2016 11:00 Uchwała Nr XXI/102/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
09.05.2016 12:23 Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Powiatu Lipskiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
09.05.2016 12:11 Uchwała Nr XX/100/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia Publicznego Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Hucie.
09.05.2016 12:05 Uchwała Nr XX/99/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipskim na lata 2016-2018.

1 2 3 następna