Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2018 10:23 Uchwała nr CXII/214/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 września 2018r. w sprawie przystąpienia do realizacji "Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" , pn. "System SOW" oraz upoważnienia Pani Henryki Barbary Kosanowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, związanych z realizacją programu SOW.i
05.09.2018 12:26 Uchwała nr CXI/213/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie
05.09.2018 12:21 Uchwała nr CXI/212/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
05.09.2018 12:16 Uchwała nr CXI/211/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok
05.09.2018 12:08 Uchwała nr CXI/210/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budzetu powiatu na rok 2018 -rozdysponowanie rezerwy budzetowej ogólnej
05.09.2018 11:59 Uchwała nr CX/209/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystapienia do realizacji programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych pn. " Zajęcia klubowe w WTZ" oraz upowaznienia Pani Henryki Barbary Kosanowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, zwiazanych z realizacją programu.
24.08.2018 10:33 Uchwała nr CX/208/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/172/2017 Zarzadu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)" w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnegon Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
24.08.2018 10:13 Uchwała nr CX/207/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/121/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyzej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)" w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
24.08.2018 09:58 Uchwała nr CX/206/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystapienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do realizacji projektu "Razem łatwiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu".
24.08.2018 09:38 Uchwała nr CX/205/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.
24.08.2018 09:18 Uchwała nr CX/204/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnumi ustawami na rok 2018
24.08.2018 09:09 Uchwała nr CX/203/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmianyplanu finansowego zadań z zakresu administrack
24.08.2018 09:03 Uchwała nr CX/203/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetupowiatu na 2018 rok
01.08.2018 14:11 Uchwała nr CIX/202/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej oświatowej
25.07.2018 12:53 Uchwała Nr CVIII/201/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły/placówki prowadzonej przez powiat lipski
25.07.2018 12:47 Uchwała Nr CVIII/200/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku zdnia 25 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy
25.07.2018 12:27 Uchwała Nr CVIII/199/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok
02.07.2018 10:57 Uchwała Nr CVII/198/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hucie
02.07.2018 10:55 Uchwała Nr CVII/197/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planu finansowego dochodów i planu zaań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
19.06.2018 10:22 Uchwała Nr CVI/196/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/121/ 2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
19.06.2018 10:13 Uchwała Nr CVI/195/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/172/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19.06.2018 09:31 Uchwała Nr CVI/194/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie powołania skłądu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie
19.06.2018 09:27 Uchwała Nr CVI/193/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełniomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w podejmowaniu wszelkich czynności związanych z realizacją programu ze środkówPFRON w ramach obszaru E "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III"
19.06.2018 09:22 Uchwała Nr CVI/192/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 czerwca 2018r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w podejmowaniu wszelkich czynności związanych z realizacją programu ze środków PFRON w ramach obszaru E "Program wyrównywania różnic między regionami III"
19.06.2018 09:17 Uchwała Nr CV/191/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla p. o. Dyrektora Powiatowwego Urzędu Pracy w Lipsku
01.06.2018 10:46 Uchwała Nr CIV/190/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie
01.06.2018 10:40 Uchwała Nr CIV/189/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
01.06.2018 10:34 Uchwął Nr CIV/188/2018 Zartządu Powiatu w Lipsku z 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w LIpsku
01.06.2018 10:21 Uchwała nr CIV/187/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań włąsnych z zakresu zarządzania kryzysowego
01.06.2018 10:00 Uchwała nr CIV/186/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
24.05.2018 12:01 Uchwała Nr CIII/185/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach na 2018 rok
24.05.2018 11:56 Uchwała Nr CIII/184/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku dla typu A i B na 2018 rok
26.04.2018 11:48 Uchwała Nr CII/183/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian planu dochodów i planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatwowi odrębnymi ustawami na rok 2018
26.04.2018 11:39 Uchwała Nr CII/182/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok
13.04.2018 10:25 Uchwała Nr CI/181/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
04.04.2018 13:44 Uchwał Nr CI/180/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w planu finansowego dochodów i planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
22.03.2018 09:55 Uchwała nr C/179/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrtachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania buzetu Powiatu Lipskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
22.03.2018 09:53 Uchwała nr C/178/201 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Lipsku sprawozdania rocznego z wykonania budżwetu Powiatu Lipskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładówe Opieki Zdrowotnej w Lipsku
16.03.2018 09:51 Uchwała Nr XCIX/177/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 15 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
16.03.2018 09:43 Uchwała Nr XCIX/176/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2018-2020 , projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

1 2 następna