Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2018 10:25 Uchwała Nr CI/181/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
04.04.2018 13:44 Uchwał Nr CI/180/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w planu finansowego dochodów i planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
22.03.2018 09:55 Uchwała nr C/179/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrtachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania buzetu Powiatu Lipskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
22.03.2018 09:53 Uchwała nr C/178/201 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Lipsku sprawozdania rocznego z wykonania budżwetu Powiatu Lipskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładówe Opieki Zdrowotnej w Lipsku
16.03.2018 09:51 Uchwała Nr XCIX/177/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 15 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
16.03.2018 09:43 Uchwała Nr XCIX/176/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2018-2020 , projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
01.02.2018 13:17 Uchwała nr XCVIII/175/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
08.01.2018 10:12 Uchwała nr XCVI/173/2018 Zarządu Powiatu w LIpsku z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów kórych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaja poza rok budżetowy
08.01.2018 08:48 Uchwała nr XCVI/174/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018