Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2018 14:01 Uchwała Nr XLV/223/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i wlaka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
20.03.2018 13:46 Uchwała Nr XLV/222/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiecie lipskim na 2018 rok.
27.02.2018 12:08 Uchwała Nr XLIV/221/2018 Rady Powiatu w Lipsku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w okresie 1.01.2018 - 31.12.2018.
05.01.2018 14:19 Uchwała Nr XLIII/218/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
05.01.2018 14:12 Uchwała Nr XLIII/217/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych przez powiat lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie.
05.01.2018 14:00 Uchwała Nr XLIII/216/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1814/3 o powierzchni 0.2119 ha położonej w Lipsku przy ul. Spacerowej.
05.01.2018 13:53 Uchwała Nr XLIII/215/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
05.01.2018 13:48 Uchwała Nr XLIII/214/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
05.01.2018 13:44 Uchwała Nr XLIII/213/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
05.01.2018 13:39 Uchwała Nr XLIII/212/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
11.12.2017 11:06 Uchwała Nr XLI/206/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwałyNr XXXIX/185/2017 Rady Powiatui w Lipsku z dnia 27.09.2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.
11.12.2017 10:53 Uchwała Nr XLI/205/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
11.12.2017 10:47 Uchwała Nr XLI/204/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy w Hucie wchodzącej ..
11.12.2017 10:42 Uchwała Nr XLI/203/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
11.12.2017 10:37 Uchwała Nr XLI/202/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej szkoły Zawodowej Specjalnej w Solcu nad Wisłą - filia w Szymanowie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
11.12.2017 10:32 Uchwała Nr XLI/201/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im.mjr ks. Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
11.12.2017 10:18 Uchwała Nr XLI/200/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Siennie..
11.12.2017 10:11 Uchwała Nr XLI/199/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Solcu nad Wisłą.
11.12.2017 10:06 Uchwała Nr XLI/198/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stawierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
11.12.2017 10:00 Uchwała Nr XLI/197/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
11.12.2017 09:55 Uchwała Nr XLI/196/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.2 ust.3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
11.12.2017 09:46 Uchwała Nr XLI/195/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
24.11.2017 10:58 Uchwała Nr XL/192/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
24.11.2017 10:34 Uchwała Nr XL/191/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Hucie wchodzącej w skłąd Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie w ośmioletnią Specjalną Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, z siedzibą w Hucie Nr 3, 27-300 Lipsko.
24.11.2017 10:16 Uchwała Nr XL/190/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisła wchodzacej w skłąd Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w solcu nad Wisła w ośmioletnią Specjalną Szkołę Podstawową wchodzącą w skłąd Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisla, ul. Wczasowa 44, 27-320 Solec nad Wisłą.
24.11.2017 10:09 Uchwała Nr XL/189/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
24.11.2017 10:04 Uchwała Nr XL/188/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
10.10.2017 15:08 Uchwała Nr XXXIX/185/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/165/2017 Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.
05.07.2017 12:33 Uchwała Nr XXXVII/177/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
05.07.2017 12:30 Uchwała Nr XXXVII/176/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego.
14.06.2017 11:30 Uchwała Nr XXXVI/173/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
28.04.2017 12:53 Uchwała Nr XXXV/172/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckeigo na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu" Działania 10.3 "Doskonalenie zawodowe" Poddziałania 10.3.1 "Doskonalenie zawodowe uczniów".
28.04.2017 12:40 Uchwała Nr XXXV/171/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/94/2016 r. Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
03.04.2017 13:25 Uchwała Nr XXXIV/168/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipsku.
03.04.2017 13:21 Uchwała Nr XXXIV/167/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastepczych i rodzinnego domu dziecka.
03.04.2017 13:14 Uchwała Nr XXXIV/166/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018.
03.04.2017 11:41 Uchwała Nr XXXIV/165/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.
03.04.2017 11:25 Uchwała Nr XXXIV/164/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjlanych na terenie powiatu lipskiego.
28.02.2017 10:29 Uchwała Nr XXXII/157/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Lipskiego.
28.02.2017 10:19 Uchwała Nr XXXI/156/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

1 2 3 4 następna