wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 08.02.2018 09:28

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU

AG.2110.  1  .2018                                                                                    

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

STAROSTA LIPSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU

ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko

 

Do wydziału

Wydział Komunikacji i Transportu

Na stanowisko

Referent

Wymiar etatu

1/1

Główne obowiązki

Pracownik będzie odpowiedzialny w szczególności  za:

-  realizację zadań wynikających z  ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym  oraz  przepisów wykonawczych do tych ustaw.

- prowadzenie spraw z zakresu wydawania, cofania, przywracania uprawnień do kierowania pojazdami (przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów z tym związanych),

- zatrzymywanie i wydawanie praw jazdy,

- kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

- kierowanie na badania lekarskie,

- kierowanie na badania psychologiczne,

- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów z tym związanych),

- współdziałanie z podmiotami wytwarzającymi druki  praw jazdy, zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,

- prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców,

- prowadzenie rejestru wykładowców i instruktorów nauki jazdy,

- sprawowanie nadzoru nad ośrodkami nauki jazdy, wykładowcami i instruktorami nauki jazdy,

- obsługę  dziedzinowych systemów komputerowych np.:  KIEROWCA.

Wymagania niezbędne

1) wykształcenie wyższe:  prawo lub administracja,

2) co najmniej 2-letni staż pracy,

3) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych  (tj. Dz. U.  z 2016r. poz. 902 ze zm.)

4) znajomość przepisów: ustawy  o  kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz  przepisów wykonawczych do tych ustaw.

5) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe

-obsługa komputera i  znajomość sytemu dziedzinowego KIEROWCA,

-umiejętność pracy w zespole;

-umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za jej skutki; 

-komunikatywność i życzliwe podejście do klientów;

- bezstronność, sumienność;

-odporność na stres;

-znajomość przepisów ustaw:  o samorządzie powiatowym,  o pracownikach samorządowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ) wynosił więcej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w budynku urzędu i poza nim. Adres: Wydział Komunikacji i Transportu ul. Partyzantów 4, 27-300 Lipsko. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku bez windy, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym dla wózków inwalidzkich.  Łazienka niedostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowana na parterze budynku.

Warunki pracy i płacy 

min. 2.100,00 zł miesięcznie,  dodatki wynikające z regulaminu wynagradzania.

Wymagane dokumenty

- życiorys ( CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie świadectw pracy, referencje, ukończone kursy),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia na stanowisku pracownik  nie będzie  wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na wymieniony wyżej adres urzędu z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko referenta  w Wydziale KmT ”.

Termin składania dokumentów upływa 19.02.2018r.  o godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP urzędu www.lipski.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

Konkurs organizowany w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r.  poz. 902 ze zm.)

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z ,,Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu” zatwierdzonym Zarządzeniem Starosty Lipskiego nr 16/2012 z 17.07.2012r., nr 28/2014 z 28.07.2014r.

Dodatkowe informacje na temat naboru pod numerem telefonu: 048 3320342.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2018 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż