wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 23.11.2017 13:28

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU

AG.2110.3  .2017                                                                    

OGŁOSZENIE O NABORZE

STAROSTA LIPSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU

ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko

 

Do wydziału

 Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości

Na stanowisko

 Geodeta powiatowy/ naczelnik wydziału GKKN

Wymiar etatu

 1/1

Główne obowiązki

 Geodeta powiatowy kierujący pracą wydziału GKKN będzie odpowiedzialny w szczególności  za:

 -  realizację zadań wynikających z  ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

 - kierowanie wydziałem GKKN,

 - wydawanie decyzji administracyjnych  w ramach posiadanych uprawnień i upoważnień,

 - projektowanie, realizację i nadzór nad wykonywaniem budżetu powiatu w części dotyczącej zadań geodezyjnych,

 - przygotowywanie projektów aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

  1. wykształcenie wyższe o profilu geodezyjnym,
  2. 5 lat stażu pracy  w tym 2- letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
  3. uprawnienia zawodowe  do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach,  o których mowa   w  art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r.  prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm,) 
  4. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych  (tj. Dz. U.  z 2016r. poz. 902 ze zm.)
  5. korzystanie w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.

Wymagania dodatkowe

 - umiejętność planowania i kierowania  zespołem,

 - umiejętności negocjacyjne, samokształcenia,

 - komunikatywność i życzliwe podejście do klientów;

 - bezstronność, sumienność;

 - znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym,  o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o ochronie danych osobowych, oraz przepisów wykonawczych;

 - obsługa komputera i systemów dziedzinowych w tym : EWOPIS, EWMAPA i OŚRODEK.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w budynku urzędu. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, bez windy. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym dla wózków inwalidzkich.  Łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowana na parterze budynku.

Warunki pracy i płacy 

 - wynikające z regulaminu wynagradzania.

 Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Starostwie  z wykonywaniem tożsamych zajęć, pozostających  w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

Wymagane dokumenty

 - życiorys ( CV),

 - list motywacyjny,

 - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 - kwestionariusz osobowy,

 - inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (np.: kserokopie świadectw pracy, referencje, uprawnienia, ukończone kursy),

 - kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

 - oświadczenie kandydata o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 - oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia na stanowisku pracownik  nie będzie  wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na wymieniony wyżej adres urzędu z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko  geodety powiatowego/ naczelnika w wydziale GKKN”.

Termin składania dokumentów upływa   8  grudnia 2017r.  o godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP urzędu www.lipski.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu. Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z ,,Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu” zatwierdzonym Zarządzeniem Starosty Lipskiego nr 16/2012 z 17.07.2012r., nr 28/2014 z 28.07.2014r.

 

Dodatkowe informacje na temat naboru pod numerem telefonu: 048 3783015.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2017 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż