wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 20.11.2017 13:54

Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.

AG.2110.4.2017

 

STAROSTA LIPSKI

ogłasza konkurs na stanowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku

I.Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. posiadanie tytułu  lekarza i uzyskanie specjalizacji przewidzianej w wykazie specjalizacji określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinie medycyny mających zastosowanie  w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej  ( Dz. U. Nr 107, poz. 683) lub tytułu zawodowego  magistra i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji  Sanitarnej, określone w rozporządzeniu   Ministra Zdrowia  z 27 maja 2010r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra ( Dz. U. z 2010r. Nr 98, poz. 635),
  4.  postawa obywatelska  dająca  rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego,
  5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na  zaproponowanym w ogłoszeniu o pracę  stanowisku.

II.Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów dotyczących działania państwowej inspekcji sanitarnej, przepisów dotyczących organizacji pracy stacji sanitarno-epidemiologicznych.
  2.  posiadanie wiedzy i doświadczenia gwarantującego należyte wykonywanie obowiązków.
  3. umiejętność organizacji pracy, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji i  budowania pozytywnej atmosfery  pracy.
  4. co najmniej 5 lat stażu pracy , w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

- wykonywanie zadań państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  wynikających z ustawy z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 1261) oraz dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Lipsku.

IV. Wymagane dokumenty:

1. curriculum vitae  ( CV)

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe,

4. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące dotychczasowy staż pracy,

5. oświadczenie kandydata o :

a) posiadanym obywatelstwie polskim,

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) korzystaniu w pełni z praw publicznych,

d) braku skazania  prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) braku  zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi ( art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz . U. 2017 poz.1311 ze zm.) .

f) dopełnieniu obowiązku, o którym mowa  w art. 7 ust. 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1721 ze zm,)

g) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonej ofercie  dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru  zgodnie z ustawą   z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. , poz. 922 ze zm.)

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji  na stanowisku, o które ubiega się kandydat,  

7. pisemna koncepcja pracy  dotycząca kierowania Powiatową Stacją   Sanitarno-Epidemiologiczną w Lipsku oraz wykonywania obowiązków  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Lipsku  w latach 2018-2022.

Wymagane dokumenty należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku ul.  Rynek 1, 27-300 Lipsko z  dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku”  w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata,  w nieprzekraczalnym terminie do  5  grudnia 2017r. godz. 15.30 ( decyduje data  wpływu do urzędu).

Konkurs zostanie przeprowadzony 6 grudnia ( środa) 2017r. o godz. 12.00.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie BIP i  tablicy ogłoszeń urzędu. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2017 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż