Uchwała Nr XXXIX/185/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/165/2017 Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.

Uchwała Nr XXXIX/185/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 27 września 2017 roku

 

w sprawie:  ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIV/165/2017 RADY POWIATU OKREŚLENIA ZADAŃ I WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                     NA  ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I POŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIA OSÓB         NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REALIZACJI W POWIECIE LIPSKIM W 2017 ROKU.

 

 Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. D.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.),

- art. 35a ust. 1  pkt 7, ust. 2, ust. 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.),

- §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie    określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 926),

-  pisma nr DF.WRO.330.2017.w z dnia 18 lipca 2017r.

 

RADA POWIATU uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/165/2017 z 29 marca 2017r. w sposób następujący:


    Środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:

      

    Zwiększa się wydatki o kwotę 55.365 zł

W tym na:

        - zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii

           zajęciowej (art. 35a, ust. 1 pkt 8) o kwotę 10.000 zł


        - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach

          rehabilitacyjnych (art. 10e) o kwotę 18.000 zł


       -  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i    

           technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                    

          (art. 35a, ust. 1 pkt.7d) o kwotę 5.000 zł


       -  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i

          środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych

          przepisów (art. 35a, ust. 1, pkt. 7c) o kwotę 22.365 zł

§ 2


Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/165/2017 z 29 marca 2017r. w sposób następujący:


I    Kryteria przyznawania dofinansowań do zadań ze środków Państwowego Funduszu   

     Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku w zakresie rehabilitacji społecznej

     osób niepełnosprawnych dla powiatu lipskiego.


    W §1 uchwały dodaje się punkt 2a, który otrzymuje brzmienie:


           Do zakupu środków pomocniczych w IV kw. Tj.: pieluchomajtek, pieluch       

           anatomicznych, majtek chłonnych, podkładów i wkładów  anatomicznych.

           dofinansowanie (do 60 szt) wynosi 50 zł.


     §4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:


      Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych otrzymują osoby ze  

      znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i  

      młodzież w wieku do 16 lat życia oraz młodzież niepełnosprawna ucząca się i

      niepracująca w wieku  od 16 do 24 lat, bez względu na stopień niepełnosprawności.


3.     W §4 skreśla się pkt 4.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

            Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/185/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/165/2017 Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Barbara Kosanowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2017 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż