Nabór na stanowisko urzędnicze

AG.2110.2  .2017                                                                                  

OGŁOSZENIE O NABORZE

STAROSTA LIPSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU

ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko

 

Do wydziału

Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości

Na stanowisko

 Młodszy referent

Wymiar etatu

1/1

Główne obowiązki

 Młodszy referent będzie odpowiedzialny w szczególności  za:

-  realizację zadań wynikających z  ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

- wprowadzanie zmian w części opisowej i graficznej bazy EGiB,

-wykonywanie wyrysów i wypisów z bazy EGiB,

- wydanie decyzji administracyjnych,

-bieżącą obsługę interesantów,

- obsługę  dziedzinowych systemów komputerowych.

 

Wymagania niezbędne

1)   wykształcenie wyższe o profilu geodezyjnym,

2)  spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz. U.  z 2016r. poz. 902 ze zm.)

 

Wymagania dodatkowe

-obsługa komputera;

-umiejętność pracy w zespole; 

-komunikatywność i życzliwe podejście do klientów;

- bezstronność, sumienność;

-znajomość przepisów ustaw:   prawo geodezyjne i kartograficzne; o samorządzie powiatowym,  o pracownikach samorządowych,  Kodeksu Postępowania Administracyjnego  oraz przepisów wykonawczych;

- znajomość programu EWMAPA, EWOPIS.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ) wynosił więcej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w budynku urzędu. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, bez windy. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym dla wózków inwalidzkich.  Łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowana na parterze budynku.

Warunki pracy i płacy 

ok. 2.100,00 zł miesięcznie,  dodatki wynikające z regulaminu wynagradzania.

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Starostwie  z wykonywaniem tożsamych zajęć, pozostających  w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

Wymagane dokumenty

- życiorys ( CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (np.: kserokopie świadectw pracy, referencje, ukończone kursy),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia na stanowisku pracownik  nie będzie  wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na wymieniony wyżej adres urzędu z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko  młodszego referenta w Wydziale GKKN”.

Termin składania dokumentów upływa  7.08.2017r.  o godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP urzędu www.lipski.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu. Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z ,,Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu” zatwierdzonym Zarządzeniem Starosty Lipskiego nr 16/2012 z 17.07.2012r., nr 28/2014 z 28.07.2014r.

 

Dodatkowe informacje na temat naboru pod numerem telefonu: 048 3783031.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko urzędnicze
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Górz
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2017 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż