Nabór na stanowisko urzędnicze

AG.2110.  1  .2017                                                                                           

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

STAROSTA LIPSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU

ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko

 

Do wydziału

Wydział Komunikacji i Transportu

Na stanowisko

podinspektor

Wymiar etatu

1/1

Główne obowiązki

Pracownik będzie odpowiedzialny w szczególności  za:

-  realizację zadań wynikających z  ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, o opłacie skarbowej  oraz  przepisów wykonawczych do tych ustaw.

-prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów ( przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów z tym związanych).

- prowadzenie spraw dotyczących czasowego wycofywania pojazdów z ruchu,

-prowadzenie spraw w zakresie transportu,

-współdziałanie z podmiotami wytwarzającymi druki  komunikacyjne, transportowe i tablice rejestracyjne,

- obsługę  dziedzinowych systemów komputerowych np.:  POJAZD.

Wymagania niezbędne

1)   wykształcenie wyższe

2) co najmniej 2-letni staż pracy,

3)  spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz. U.  z 2016r. poz. 902 ze zm.)

4) znajomość przepisów: ustawy   prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz  przepisów wykonawczych do tych ustaw.

5) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe

-obsługa komputera i  znajomość sytemu dziedzinowego Pojazd,

-umiejętność pracy w zespole;

-umiejętność podejmowania decyzji; 

-komunikatywność i życzliwe podejście do klientów;

- bezstronność, sumienność;

-odporność na stres;

-znajomość przepisów ustaw:  o samorządzie powiatowym,  o pracownikach samorządowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ) wynosił więcej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w budynku urzędu i poza nim. Adres: Wydział Komunikacji i Transportu ul. Partyzantów 4, 27-300 Lipsko. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku bez windy, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym dla wózków inwalidzkich.  Łazienka niedostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowana na parterze budynku.

Warunki pracy i płacy 

min. 2.000,00 zł miesięcznie,  dodatki wynikające z regulaminu wynagradzania.

Wymagane dokumenty

- życiorys ( CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie świadectw pracy, referencje, ukończone kursy),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia na stanowisku pracownik  nie będzie  wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na wymieniony wyżej adres urzędu z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale KmT ”.

Termin składania dokumentów upływa   23 .03.2017r.  o godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP urzędu www.lipski.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z ,,Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu” zatwierdzonym Zarządzeniem Starosty Lipskiego nr 16/2012 z 17.07.2012r., nr 28/2014 z 28.07.2014r.

 

Dodatkowe informacje na temat naboru pod numerem telefonu: 048 3320342

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko urzędnicze
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Górz
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.03.2017 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.03.2017 11:55 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)