wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 15.11.2016 14:38

Dyrektor PCPR w Lipsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Dyrektor PCPR w Lipsku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

I.Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

ul. Iłżecka 6

27 – 300 Lipsko

48 3781 011

pcprlipsko@op.pl

 

II.Wymagania niezbędne:

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

- obywatelstwo polskie;

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

- jest niekarana za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;

- nieposzlakowaną opinię;

- nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych                              z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168).

 

2.Spełnia jeden z poniższych warunków:

- posiada ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości;

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie, co najmniej 6 letni staż pracy w księgowości.

 

3.Posiada znajomość przepisów:

- ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;

- regulacji prawnych z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej                                                    i finansowej;

- ustawy o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi;

- z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych;

- ustawy: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie powiatowym oraz zasad funkcjonowania samorządu powiatowego, o ochronie danych osobowych,                o dostępie do informacji publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw;

- ustawy o pracownikach samorządowych;

- ustawy prawo zamówień publicznych;

- przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

- ustawy o wspieraniu rodzinie i systemy pieczy zastępczej;

- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.

 

III.Wymagania dodatkowe:

1.Dobra znajomość programów kadrowo – płacowych, systemu CAS, system MultiCahs, system iPKObiznes oraz system SL2014-2020 –

2.Rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, terminowość i dyspozycyjność;

3.Prawo jazdy kat. B.

 

IV.Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1.organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizacji
i kontroli dokumentów finansowo-księgowych PCPR w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz wydatkowanie środków finansowych zgodnie z planami finansowymi, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczani inwentaryzacji,

2.prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3.realizacja zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji
i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4.analiza środków przydzielonych z budżetu, opracowywanie projektów
i wykonywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a także kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz ich zmian,

5.dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym,

6.sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych PCPR, sprawozdań do GUS, PFRON i innych obowiązujących z zakresu finansów,

7.dokonywanie przelewów drogą elektroniczną w systemie MultiCash                        oraz iPKObiznes,

8.prowadzenie rozliczeń bankowych,

9.opracowywanie budżetu,

10.sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych,

11.prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON w układzie syntetycznym                    i analitycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,

12.prowadzenie spraw związanych z rachubą wynagrodzeń, w tym prowadzenie spraw podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych,

13.prowadzenie ewidencji księgowej pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,

14.prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

15.rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

16.rozliczanie programów dofinansowywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami”,

4.rozliczanie programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” w latach 2016 - 2018 w systemie informatycznym SL2014-2020 – dla

17.rozliczanie inwentaryzacji majątku rzeczowego jednostki:
   a. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
   b. prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczenie amortyzacji

18.sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych, finansowych, funduszu płac i zatrudnienia we współpracy                           z dyrektorem jednostki,

19.prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

20.organizacja remontów, przeglądów technicznych budynków, prowadzenie ksiąg obiektu oraz nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie remontów bieżących,

21.przygotowanie umów i aneksów dotyczących WTZ oraz rozliczanie

22.kontrola WTZ w Lipsku i w Siennie pod względem rozliczeń finansowych,

23. prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników PCPR,

24.doskonalenie metod pracy,

25.wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora jednostki.

 

V.Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV;
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 • Kserokopię świadectw pracy;
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku: Główny Księgowy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych                (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922);
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1220 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy
  dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata
  albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego
 • dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam
  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922);

 

VI.Warunki pracy na stanowisku.

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny etat, praca jednozmianowa;

- czas pracy – 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, praca od 7:00 do 15:00;

- stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze;

- praca zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy PCPR w Lipsku;

- praca wykonywana jest w pomieszczeniu biurowym;

- wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786 z późn. zm.)

 

VII.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku lub przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy”. Termin składania dokumentów do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 10:00.
 2. Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
  a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
 3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku oraz na BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku, a także na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6.
 5. Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela: Pani Henryka Barbara Kosanowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Tel. (48) 3780 124.

 

 

 

 

VIII.Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród kandydatów dokona Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2 etapach postępowania:

I etap

Analiza dokumentów, polegająca na zapoznaniu się przez Komisję z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Celem analizy dokumentów jest  ustalenie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.

II etap

Do  drugiego etapu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w ogłoszeniu. W celu wyłonienia  kandydata na stanowisko będzie rozmowa kwalifikacyjna, która  będzie dotyczyć  predyspozycji kandydata do pracy na  stanowisku. Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń PCPR w Lipsku oraz na stronie internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku oraz BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku, niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru.

Dokumenty aplikacyjne osób złożone podczas naboru za wyjątkiem dokumentów wybranego kandydata zostaną zniszczone przez komisję.  

Kandydat wybrany na stanowisko głównego księgowego, przed zawarciem umowyo pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

 

Lipsko, dn. 14.11.2016r.

 

                                                           Dyrektor PCPR w Lipsku

                                                           Henryka Barbara Kosanowska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor PCPR w Lipsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Henryka Kosanowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2016 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż