Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ Lipsko

Znak Sprawy:    ZP/15/2015                                                                        Lipsko dnia 09.12.2015 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl


Lipsko: Dostawy środków dezynfekcyjnych
Numer ogłoszenia: 336600 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku , ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 048 3783500, faks 048 3783663.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy środków dezynfekcyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie preparatów do dezynfekcji w podziale na 7 pakietów: Pakiet nr 1 - dezynfekcja rąk, skóry Pakiet nr 2 - dezynfekcja skóry i błon śluzowych Pakiet nr 3 - dezynfekcja i mycie narzędzi Pakiet nr 4 - dezynfekcja i mycie endoskopów Pakiet nr 5 - dezynfekcja powierzchni i sprzętu Pakiet nr 6 - dezynfekcja i mycie dużych powierzchni i sprzętu Pakiet nr 7 - dezynfekcja i mycie powierzchni i sprzętu na bloku operacyjnym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wyżej wymienione produkty muszą posiadać dokumenty zgodnie z wymogami SIWZ, Rozdz.A, pkt. VI 3. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 4. Dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - apteka szpitalna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ul. J.Śniadeckiego 2 27 - 300 Lipsko..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

IV.1 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym: - dla wyrobów medycznych aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu (np. zaświadczenie o wpisie do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania ). Zamawiający żąda ponadto deklaracji zgodności WE oraz certyfikatu CE ( jeśli dotyczy ). Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. cz. 1, poz. 1) z opisu przedmiotu zamówienia, - dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz charakterystyka produktu leczniczego Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. cz. 1, poz. 1) z opisu przedmiotu zamówienia, - dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze - pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. cz. 1, poz. 1) z opisu przedmiotu zamówienia, - dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki - Potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np.cz. 1, poz. 1) z opisu przedmiotu zamówienia, IV.2 karty charakterystyki oferowanych preparatów, IV.3. Zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum i czas) działania, proponowanych preparatów do dezynfekcji, oprócz ulotek informacyjnych, prospektów i instrukcji użycia, były potwierdzone dokumentami z wykonanych badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo, lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanym przez Prezesa URPLWMiPB lub badaniami PZH - Wykonawca oświadcza, że na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w/w dokumenty - w terminie trzech dni od dnia wezwania, Uwaga! W pkt. 1 i 2 pakietu nr I, oraz w pakietach nr. III, IV pkt 1 i 2 , V, VI i VII, zamawiający nie dopuszcza preparatów opiniowanych na podstawie Norm Europejskich i/lub Norm Polskich tylko fazy pierwszej, na podstawie, których nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym lub antyseptycznym przeznaczonym do określonego zastosowania - wymagana jest faza 2. Zamawiający wymaga sprawozdania z badań o deklarowanym spektrum - Wykonawca oświadcza, że na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w/w dokumenty - w terminie trzech dni od dnia wezwania,

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

V.1. druk oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, V.2. wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, V.3. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. V.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin dostawy - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, które to ograniczenie nie uznaje się za odstąpienie od umowy - nawet częściowe. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zmianie. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto. 5. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez producenta. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu (przedłużenie) realizacji umowy w przypadku niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany podatku VAT. W takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Zamówienia Publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dezynfekcja rąk i skóry.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5 preparatów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dezynfekcja skóry i błon śluzowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 6 preparatów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dezynfekcja i mycie narzędzi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 preparat.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dezynfekcja i mysie endoskopów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5 preparatów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dezynfekcja powierzchni i sprzętu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 preparaty.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dezynfekcja i mysie dużych powierzchni i sprzętu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 preparat.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: dezynfekcja i mycie powierzchni i sprzętu na bloku operacyjnym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 preparaty.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ Lipsko
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Marcin Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2015 07:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż