wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 15.09.2015 14:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipsko dn. 14.09.2015 r.


Znak: OŚR 6341.16.1.2015

 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) w dniu 11.09.2015 r. na wniosek Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Krępianki.
Strony zainteresowane mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi. Po tym terminie postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Akta sprawy dostępne są w Starostwie Powiatowym w Lipsku ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (pok. Nr 36, II p., tel. 048 378 30 34, w godz. 730 -1530).   

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa /.../ Iwona Rychter
   

 


Otrzymują:
1. Dyrektor SZBUK w Lipsku Ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko. 
2. WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Zwoleniu, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 26-700 Zwoleń.
3. Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko. 
4. a/a.
 
Informację o wszczęciu postępowania o wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie        z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Iwona Rychter
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2015 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż