Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ODDYMIANIU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM ZLOKALIZOWANYM W LIPSKU PRZY U. CZERWIAKOWSKIEGO

 

Lipsko: NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ODDYMIANIU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM ZLOKALIZOWANYM W LIPSKU PRZY U. CZERWIAKOWSKIEGO
Numer ogłoszenia: 194580 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku , ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 048 3783500, faks 048 3783663.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ODDYMIANIU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM ZLOKALIZOWANYM W LIPSKU PRZY U. CZERWIAKOWSKIEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie robót budowlanych związanych z oddymianiem klatek schodowych w budynku szpitalnym zlokalizowanym w Lipsku przy ul. Czerwiakowskiego zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczą wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót; - cześć architektoniczno - budowlaną wykonać bez poz. 9 przedmiaru ( drzwi p-poż E130 130x2,15 już wykonano ) - część sanitarna - część elektryczna 2. Prowadzone roboty budowlane będą się odbywać w budynku już eksploatowanym i wykorzystywanym pod działalność służby zdrowia i jest przeznaczony na oddziały psychiatryczny oraz leczenia uzależnień. W związku z tym wykonawca będzie mógł wykonywać swoje zamówienie w godzinach 7-19 w dni w każdym dniu tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym. 3. Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty wynosi min. 60 miesięcy do max. 84 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza siwz, dokumentacja projektowa, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Wykonawca przystępując do prac oświadczy, że na etapie postępowania przetargowego szczegółowo zapoznał się z dokumentacją projektową oraz obiektem będącym przedmiotem zamówienia i nie wnosi żadnych uwag. Powyższe wykonawca oświadczy w załączniku nr 1 do siwz. 6. Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym czy zamówienie będzie wykonywane samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców - ze wskazaniem części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 1 do siwz). 7. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej i STWiORB należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w powołanej dokumentacji projektowej i STWiORB z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości, parametrów technicznych i funkcji użytkowych. 8. Wbudowane materiały muszą co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi w zw. z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 9. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 10. Zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 11. Wizja lokalna obiektu - po uprzednim kontakcie z panią Anną Lenart , tel. 48/ 3783 555 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14.30.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6, 45.23.24.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Kwota wadium wynosi: 4 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1. pieniądzu, 4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3. gwarancjach bankowych, 4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 5. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 4.2 - 4.5.) - oryginał lub/ i kopię dołącza do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy w Lipsku 16 9135 0008 0000 2479 2000 0020 z dopiskiem (oddymianie klatek schodowych ) w terminie do dnia 17.08.2015 r - a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 9. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zmówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie dwie roboty budowlane, o wartości co najmniej 200 000 zł brutto, obejmujące roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje: kierownikiem budowy posiadającym ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z ważnością na dzień otwarcia ofert

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę w wysokości min. 100.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z oferty winien wynikać fakt opłacenia polisy;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w pkt.III.3.2 wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg załącznika nr 6 do siwz;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. druk oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 99

·         2 - rękojmia na wykonane roboty - 1

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powodzie; b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego /np. niesprzyjające warunki atmosferyczne - tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, itp./, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności; c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań; d) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy; f) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; g) wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umowa podstawową. 2. Zmiana przedstawicieli stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w siwz. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy Podwykonawców, jeżeli w odniesieniu do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 5. Zmiana zakresu rzeczowego w przypadku, gdy: a) dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, niezbędne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te wskazane w ofercie Wykonawcy lub siwz; b) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego - Wykonawca bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały o znacznie lepszych parametrach niż te wskazane w siwz i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania roboty budowlanej; c) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem modernizowanego/ przebudowywanego/remontowanego obiektu. Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt powinny posiadać co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty. Jeżeli z tytułu ww. zmian Wykonawca poniósłby znacząca stratę Zamawiający może podwyższyć jego wynagrodzenie. 6. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze zmianą wysokości umownego wynagrodzenia. 7. Zmiany zapisów umowy, wynikające z potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany. 8. Zmiany zapisów umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Zamówienia Publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie               

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ODDYMIANIU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM ZLOKALIZOWANYM W LIPSKU PRZY U. CZERWIAKOWSKIEGO
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Marcin Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2015 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż