wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 23.07.2015 12:25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

   Lipsko, dn. 22.07.2015r.


Znak: OŚR 6341.8.1.2015

 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) w dniu 07.07.2015 r. na wniosek Wójta Gminy Ciepielów zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego, ujęciem zlokalizowanym w m. Ciepielów na działkach ewidencyjnych 660/2 i 670 gm. Ciepielów.
Strony zainteresowane mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi. Po tym terminie postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Akta sprawy dostępne są w Starostwie Powiatowym w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (pok. Nr 36, II p., tel. 048 378 30 34, w godz. 730 -1530).  
 
                                                                                                Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 
/.../ Iwona Rychter
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, 
2. a/a.
Do wiadomości:
        1. Sołtys wsi Ciepielów, 27-310 Ciepielów .

Informację o wszczęciu postępowania o wydanie niniejszego  pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie                 z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 469) podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Iwona Rychter
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.07.2015 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż