głoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATÓW

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl


Lipsko: NA DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATÓW
Numer ogłoszenia: 131824 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku , ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 048 3783500, faks 048 3783663.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów jednorazowego użytku i odczynników oraz dzierżawa urządzeń w podziale na 7 pakietów: 1. odczynniki do klasyfikacji grup krwi metodą kolumnowo-żelową do wirówki ID CENTRIFUGE 6S 2. odczynniki do klasyfikacji grup krwi metodą klasyczną 3. odczynniki do elektroforezy białek na żelu agarozowym wraz z dzierżawą systemu do elektroforezy 4. paski testowe wraz z dzierżawą czytnika do moczu 5. jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne do diagnostyki moczu i kału 6. materiały jednorazowego użytku ogólnego zastosowania 7. jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne-płyty do oznaczania grup krwi dla potrzeb laboratorium analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2, zwanego dalej zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz warunki dostaw, serwisu i szkolenia personelu określono w załącznikach: nr. 2 - formularze asortymentowo-cenowe i Nr 3 i Nr 3a- wzory umów. 2. Przedmiot zamówienia - odczynniki i dzierżawione - analizatory (aparatura) muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 z 2010, poz. 679). 3. Zaoferowane urządzenia muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów. 4. Wykonawca po przekazaniu do bieżącej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi urządzeń dla personelu medycznego. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.14.10.00-0, 33.69.61.00-6, 33.69.66.00-1, 33.12.41.30-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zmówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował dwie dostawy których zakres odpowiada powyższemu przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zmówienia, jeżeli przedstawi oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do realizacji zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

dla pakietu nr 3 i 4 - oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu serwisu technicznego dla oferowanych urządzeń

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. druk oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2. wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 3. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin dostawy - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, które to ograniczenie nie uznaje się za odstąpienie od umowy - nawet częściowe. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zmianie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto. 6. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez producenta. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia 8. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Zamówienia Publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: odczynniki do klasyfikacji grup krwi metodą kolumnowo-żelową do wirówki ID CENTRIFUGE 6S.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Karty i krwinki do mikrometody 2.Materiały do kontroli jakości 3.Materiały zużywalne potrzebne do wykonania w/w badań.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: odczynniki do klasyfikacji grup krwi metodą klasyczną.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynnik monoklonalny anty-A klon I but (5ml) 180 Odczynnik monoklonalny anty-A klon II but (5ml) 180 Odczynnik monoklonalny anty-B klon I but (5ml) 180 Odczynnik monoklonalny anty-B klon II but (5ml) 180 Odczynnik monoklonalny anty- D (IgM) but (5ml) 180 Odczynnik monoklonalny anty- D (IgM + IgG) but (5ml) 180 Standard anty-D (2ml) but 100 Dolichotest (1 x 2 ml) but 15 PBS - (1x 500 ml) but 70 Konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO seria I (3x4ml) zestaw 216 Konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO seria II (4 x 4 ml) zestaw 72.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6, 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: odczynniki do elektroforezy białek na żelu agarozowym wraz z dzierżawą systemu do elektroforezy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Odczynniki do elektroforezy 2. Opłata za dzierżawę systemu do elektroforezy na żelu agarozowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.66.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: paski testowe wraz z dzierżawą czytnika do moczu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. paski do moczu 11 parametrowe 2.Opłata za dzierżawę czytnika do moczu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.30-5, 33.14.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne do diagnostyki moczu i kału.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: probówki do odwir. Osadu moczu (osadnik 0,5 ml) z korkami szt. 30000 pojemnik zbiorczy 2,5 L szt. 750 komora do osadu moczu (1x10) szt. 3000 naczyńka do osadu moczu z zakrętką (100-200 ml) szt. 30000 pojemniki na kał z łopatką i zakrętką niesterylne szt. 7200.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: materiały jednorazowego użytku ogólnego zastosowania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: końcówki niebieskie szt. 15000 końcówki żółte szt. 30000 probówki polistyrenowe 5 ml z korkami o śr.12 mm dł.80-100 mm szt. 45000 końcówkii do pipet CRISTAL 0,5-10ul szt. 9000 końcówki do pipety HTL LM5000 szt. 1500 szkiełka podstawowe szlifowane do badań invitro, gładkie szt. 6000 szkiełka nakrywkowe 20x20 do badań invitro szt. 12000 probówki Eppendorfa 1,5 ml z korkiem szt. 6000.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne-płyty do oznaczania grup krwi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi 6 rzędowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 98
  • 2. Termin dostawy - 2

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:głoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATÓW
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Marcin Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2015 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż