Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy węgla kamiennego w asortymencie miał II a typ 31.2

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl


Lipsko: NA DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO W ASORTYMENCIE MIAŁ II A typ. 31.2
Numer ogłoszenia: 118650 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku , ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 048 3783500, faks 048 3783663.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO W ASORTYMENCIE MIAŁ II A typ. 31.2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla: asortyment MIAŁ II A typ. 31.2 o parametrach: - wartość opałowa - powyżej 23000 kJ/kg, - zawartość popiołu - do 14 %, - zawartość siarki - do 0,5 %, - zawartość wilgoci do 15 %, - zawartość części lotnych - 28 - 35 %, - skład ziarnowy: a. 0-1 mm 10-20 % b. 0-3 mm 20-40 % c. 0-6 mm 40-60 % d.0-10 mm do 100 % - zawartość nadziarna -do 12 %, - spiekalność wg liczby Rogi od 5-20 w ilości 2 000 ton zgodnie z prognozowanym harmonogramem dostaw od 01 lipca 2015 r.do 30 października 2015 r. 2. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 14.00. Z uwagi, że waga, którą dysponuje Zamawiający, znajduje się po za jego siedzibą, Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu (godziny) dostawy - umożliwi to na sprawne ważenie dostaw, bez zbędnego oczekiwania na przedstawiciela Zamawiającego. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku - kotłownia szpitalna. 4. Fakturowanie dostaw będzie odbywało się jeden raz w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualny atest potwierdzający jakość każdej dostawy miału. Atest stanowić będzie załącznik do faktury. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania badania próbek dostarczonego miału przez uprawnione laboratorium - w celu potwierdzenia jego jakości (kaloryczności). 6. W przypadku, gdy badana próbka nie będzie odpowiadała parametrom zgodnym z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, kosztami przeprowadzonego badania Zamawiający obciąży Wykonawcę, a dostarczona partia miału podlegać będzie zwrotowi do Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko lub podlegać będzie przecenie (obniżenie ceny proporcjonalne do obniżonej wartości kalorycznej miału, zawartości popiołu i zawartości siarki) - według wyboru Zamawiającego. 7. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Kwota wadium wynosi: 6 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1. pieniądzu, 4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3. gwarancjach bankowych, 4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 5. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 4.2 - 4.5.) - oryginał lub/ i kopię dołącza do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy w Lipsku 16 9135 0008 0000 2479 2000 0020 z dopiskiem (dostawy miału) w terminie do dnia 09.06.2015 r - a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 9. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zmówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował dwie dostawy o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim środkiem transportu. Z uwagi, że zamawiający dysponuje wagą o maksymalnym tonażu do 50 ton, waga brutto samochodu z towarem nie może przekroczyć 50 ton. Ponadto Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał plandekę zabezpieczającą ładunek.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli przedstawi informację z banku lub SKOK, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną za okres nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wymagane środki własne lub zdolność kredytowa na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

1. oświadczenie, że Wykonawca będzie dostarczał asortyment MIAŁ II A typ. 31.2 o parametrach: - wartość opałowa - powyżej 23000 kJ/kg, - zawartość popiołu - do 14 %, - zawartość siarki - do 0,5 %, - zawartość wilgoci do 15 %, - zawartość części lotnych - 28 - 35 %, - skład ziarnowy: a. 0-1 mm 10-20 % b. 0-3 mm 20-40 % c. 0-6 mm 40-60 % d.0-10 mm do 100 % - zawartość nadziarna -do 12 %, - spiekalność wg liczby Rogi od 5-20

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz oferty sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku numer 1 do SIWZ, 2 wypełniony formularz asortymentowo-cenowy - zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ, 3. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 99

·         2 - termin płatnosci - 1

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub akcyzy. W takim przypadku cena jednostkowa netto za jedną tonę miału nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto. 2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Zamówienia Publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy węgla kamiennego w asortymencie miał II a typ 31.2
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Marcin Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2015 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż