Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych

 

Znak Sprawy:    ZP/04/2015                                                                                 Lipsko dnia 02.03.2015 r.  

 

 

28/02/2015    S42    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lipsko: Produkty farmaceutyczne

2015/S 042-071348

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. J. Śniadeckiego 2
Osoba do kontaktów: Marcin Skoczylas
27-300 Lipsko
POLSKA
Tel.: +48 483783512
E-mail: przetargi.spzzoz@o2.pl
Faks: +48 483783663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie
 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawy produktów farmaceutycznych.
 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno

 

Kod NUTS PL128

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych dla potrzeb apteki szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą 27-300 Lipsko, ul. J. Śniadeckiego 2, zwanego dalej zamawiającym, w podziale na 35 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SIWZ).
2. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że odpowiednikiem oryginalnego gotowego produktu leczniczego - jest produkt leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną wobec oryginalnego produktu leczniczego, potwierdzoną, jeżeli jest to niezbędne, właściwie przeprowadzonymi badaniami dostępności biologicznej; pojęcie odpowiednika oryginalnego gotowego produktu leczniczego dotyczy również różnych postaci farmaceutycznych o niezmodyfikowanym uwalnianiu, przeznaczonych do podawania doustnego zawierających tę samą substancję czynną, w szczególności tabletek i kapsułek.

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
 

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 368 167,21 EUR
 

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
 

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Antybiotyki

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 2 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Antybiotyki

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 3 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Antybiotyki

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 3 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 2 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Antybiotyki

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 4 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Antybiotyki

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 14 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 35 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 18 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 16 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Preparaty krwiopochodne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 2 pozycje preparatów.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 424 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 6 pozycji leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Preparaty do żywienia

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 7 pozycji preparatów oraz zestawy do żywienia dojelitowego oraz dzierżawa pompy do żywienia dojelitowego.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 11 pozycji leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Płyny infuzyjne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 43 pozycji leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Omeprazolum

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 1 pozycja leku.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Płyn do hemofiltracji

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 1 pozycja leku.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 59 pozycji leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 6 pozycji leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 1 pozycja leku.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: Paracetamol

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 2 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: Heparyny

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 6 pozycji leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: Pantoprazolum

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 2 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: Omeprazolum

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 2 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: Formaldehydum

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 2 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: Piperacilin + Tazobactam

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 2 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 3 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 5 pozycji leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29 Nazwa: Metoprololum ZK

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 3 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30 Nazwa: Biosprololum

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 2 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31 Nazwa: Piracetamum

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 3 pozycje leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32 Nazwa: Substancje recepturowe

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 20 pozycji leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33 Nazwa: Kwas hialuronowy

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 1 lek.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34 Nazwa: Leki różne

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 6 pozycji leków.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35 Nazwa: Garamycin

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

W skład części wchodzi 1 lek.
 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Kwota wadium wynosi: 15 553 PLN dla wszystkich 35 pakietów.
W przypadku składania ofert na poszczególne pakiety kwota wadium jest sumą wadiów cząstkowych podanych poniżej:
— pakiet nr 1 – kwota wadium 325 PLN,
— pakiet nr 2 – kwota wadium 147 PLN,
— pakiet nr 3 – kwota wadium 61 PLN,
— pakiet nr 4 – kwota wadium 77 PLN,
— pakiet nr 5 – kwota wadium 83 PLN,
— pakiet nr 6 – kwota wadium 525 PLN,
— pakiet nr 7 – kwota wadium 1106 PLN,
— pakiet nr 8 – kwota wadium 543 PLN,
— pakiet nr 9 – kwota wadium 150 PLN,
— pakiet nr 10 – kwota wadium 381 PLN,
— pakiet nr 11 – kwota wadium 4382 PLN,
— pakiet nr 12 – kwota wadium 24 PLN,
— pakiet nr 13 – kwota wadium 167 PLN,
— pakiet nr 14 – kwota wadium 123 PLN,
— pakiet nr 15 – kwota wadium 2001 PLN,
— pakiet nr 16 – kwota wadium 126 PLN,
— pakiet nr 17 – kwota wadium 624 PLN,
— pakiet nr 18 – kwota wadium 1827 PLN,
— pakiet nr 19 – kwota wadium 291 PLN,
— pakiet nr 20 – kwota wadium 480 PLN,
— pakiet nr 21 – kwota wadium 45 PLN,
— pakiet nr 22 – kwota wadium 667 PLN,
— pakiet nr 23 – kwota wadium 34 PLN,
— pakiet nr 24 – kwota wadium 45 PLN,
— pakiet nr 25 – kwota wadium 11 PLN,
— pakiet nr 26 – kwota wadium 334 PLN,
— pakiet nr 27 – kwota wadium 375 PLN,
— pakiet nr 28 – kwota wadium 142 PLN,
— pakiet nr 29 – kwota wadium 10 PLN,
— pakiet nr 30 – kwota wadium 13 PLN,
— pakiet nr 31 – kwota wadium 50 PLN,
— pakiet nr 32 – kwota wadium 118 PLN,
— pakiet nr 33 – kwota wadium 170 PLN,
— pakiet nr 34 – kwota wadium 40 PLN,
— pakiet nr 35 – kwota wadium 56 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu;
4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
4.3. gwarancjach bankowych;
4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 275, z późn. zm.);
5. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt od 4.2–4.5.) – oryginał lub/i kopię dołącza do oferty.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy w Lipsku 16 9135 0008 0000 2479 2000 0020 z dopiskiem (produkty farmaceutyczne) w terminie do 9.4.2015 – a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą.
9. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego.
10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, prawnie zobowiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Podpisy i parafy stawia na niej wykonawca – pełnomocnik upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (art. 23 Pzp);
c) wykonawca – pełnomocnik wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać m.in.:
— w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie wykonawcy – pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych wykonawców),
— w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez wszystkich wspólników);
d) wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

 

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
 

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.).
 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta
 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Najniższa cena. Waga 99

2. Termin dostawy. Waga 1

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP/04/2015
 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie
 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

9.4.2015 - 09:00
 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.
 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 9.4.2015 - 9:15
 

Miejscowość:

Lipsko

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. J. Ch. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni, jednocześnie przekazując odwołanie zamawiającemu.
 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25.2.2015

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Marcin Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2015 08:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.06.2017 13:58 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)