ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy nabiału dla potrzeb SPZZOZ Lipsko

 

Znak Sprawy:    ZP/01/2015                                                                        Lipsko dnia 08.01.2015 r.

 

Lipsko: DOSTAWY MLEKA I JEGO PRZETWORÓW
Numer ogłoszenia: 3976 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku , ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 048 3783500, faks 048 3783663.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY MLEKA I JEGO PRZETWORÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są dostawy mleka i jego przetworów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SIWZ). 2. Ilości są szacunkowe, mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. 3.Dostawy sukcesywne średnio 3 razy w tygodniu na koszt i ryzyko Wykonawcy, własnym transportem według składanych zamówień telefonicznych do magazynu żywnościowego w dniu następnym po dniu złożenia zamówienia. 4.Produkty mleczne określone w poz. nr 2 (kefir) muszą posiadać co najmniej 7-dniowy termin ważności licząc od dnia dostawy. 5. Dla masła ( pozycja nr 3) wymaga się co najmniej 10 dniowego terminu ważności, licząc od dnia dostawy 6.dotyczy pozycji 1 - Zamawiający bezwzględnie wymaga, żeby opakowania foliowe były mocne i szczelne - tj. aby dobrze zabezpieczały przed wyciekaniem mleka w czasie transportu i przechowywania, dotyczy pozycji 4 - Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby ser żółty dobrze się kroił na plastry (nie rozsypywał się i nie kleił podczas krojenia). Oferta zawierajaca produkty seropodobne podlegać będzie odrzuceniu ! Nie spełnienie tych warunków może skutkować zerwaniem umowy. 7..Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Ilość dostarczonych artykułów powinna być zgodna z ilością na fakturze i potwierdzona przez pracownika magazynu żywnościowego. 9. Dostawa niezgodna z zamówieniem będzie zwrócona dostawcy z koniecznością wymiany na właściwą. 10. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres 6 miesięcy od podpisania umowy 11. Wyżej wymienione produkty muszą posiadać wymagane prawem atesty dopuszczające żywność do spożycia. Mleko 2 % (op. a` 5l - 10l - folia) litr 36 000 Kefir (op. a`200-400g) litr 200 Masło extra w kostkach 200 g kg 1 800 Ser żółty twardy kg 400 Śmietana 30 % (op. a`1L-5L) litr 1 400 Śmietana 18 % (op.a`0,5 - 1L) litr 500 Śmietana 12 % (op.a`0,5 - 1L) litr 500 Twaróg półtłusty w pergaminie kg 2000 Twaróg półtłusty nie mielony w kostkach a`200g kg 500 Twaróg półtłusty mielony w kostkach a`200g lub op.a` 1-10kg kg 200 Twaróg chudy w pergaminie kg 150.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.11.00-4, 15.51.21.00-2, 15.53.00.00-2, 15.54.21.00-0, 15.54.40.00-3, 15.55.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że środek transportu którym będzie przewożona żywność posiada odpowiednią opinię sanitarną.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

IV.1. formularz oferty sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku numer 1 do SIWZ, IV.2. wypełniony formularz asortymentowo-cenowy - zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ, IV.3. parafowany wzór umowy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, IV.4. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. IV.5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto. 2.Ceny jednostkowe brutto towarów objętych niniejszą umową określone w załącznikach nr 1 - formularza asortymentowo - cenowego będą niezmiennie obowiązywały przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy z wyjątkiem opisanym w pkt.3 niniejszego paragrafu. 3.Po tym okresie zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen ujętych w umowie (załącznik nr 1), nie częściej jednak niż raz na kwartał, w formie pisemnego aneksu 4.Wysokość podwyżki cen o której mowa w pkt. 5 nie może przekroczyć wysokości wskaźnika waloryzacji cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez GUS 5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto 6. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy nabiału dla potrzeb SPZZOZ Lipsko
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Marcin Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2015 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż