ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego dla potrzeb SPZZOZ Lipsko

 

Lipsko: Dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 322888 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku , ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 048 3783500, faks 048 3783663.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. igły, venflony, strzykawki - 8 pozycji wartośc w euro 17 365,50 2. przyrządy do przetoczeń, przedłużacze do pomp infuzyjnych - 9 pozycji wartośc w euro 7 345,26 3.cewniki, worki na mocz, inne - 14 pozycji wartośc w euro 1 636,82 4. akcesoria do tlenoterapii - 7 pozycji wartośc w euro 1 091,50 5. rurki intubacyjne, filtry oraz inne akcesoria anestezjologiczne - 22 pozycji wartośc w euro 11 076,90 6.artykuły do elektrodiagnostyki - 14 pozycji wartośc w euro 2 035,79 7. sterylizacja - 9 pozycji wartośc w euro 5 450,77 8.dreny do odsysania pola operacyjnego, drenażu ran pooperacyjnych, inne - 4 pozycji wartośc w euro 1 680,63 9.zestawy do wkłuć centralnych - 4 pozycji wartośc w euro 3 676,30 10.zestawy specjalistyczne, igły i zestawy do znieczuleń - 11 pozycji wartośc w euro 2 888,94 11. drobny sprzęt medyczny - 42 pozycji wartośc w euro 5 410,44 12. fartuchy, maski, czepki, podkłady - 27 pozycji wartośc w euro 9 591,37 13.kaniule i zawory - 4 pozycji wartośc w euro 1 433,67 14.elektrody do monitora Niccomo ICU - 1 pozycji wartośc w euro 5 156,93 15.szczoteczki do zębów - 1 pozycji wartośc w euro 392,91.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.19.80.00-4, 33.14.16.20-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

1. oświadczenie, że zaoferowane wyroby posiadają aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że wyroby te odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (deklaracje zgodności CE wystawiona przez producenta lub certyfikaty jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie notyfikacji) - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - tekst jednolity (Dz.U. Nr 107 z 2010 roku) 2.oświadczenie, że na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w/w dokumenty - w terminie trzech dni od dnia wezwania, 3.dotyczy pakietu nr 7 - oświadczenie o zgodności z normami producenta a nie dystrybutora,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, które to ograniczenie nie uznaje się za odstąpienie od umowy - nawet częściowe. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zmianie 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto. 5. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez producenta. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu (przedłużenie) realizacji umowy w przypadku niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wymagana jest zgoda obu stron wraz z podpisaniem właściwego aneksu. 7. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany podatku VAT. W takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Zamówienia Publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Igły, venflony, strzykawki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegóły w formularzu asortymentowo cenowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przyrządy do przetoczeń, przedłużacze do pomp infuzyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegóły w formularzu asortymentowo cenowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Cewniki worki na mocz , inne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegóły w formularzu asortymentowo cenowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: akcesoria do tlenoterapii.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: cewnik, maski tlenowe, nebulizator, anestetyczne maski.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: rurki intubacyjne, filtry i inne akcesoria anestezjologiczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rurki intubacyjne z mankietem i bez mankietu, rurki ustno gardłowe, rurki tracheostomijne i inne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: artykuły do elektrodiagnostyki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: papier EKG, papier videoprinter, papier KTG, papier do spirometru, Zel do usg i EKG Żel ścierny.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: sterylizacja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rękaw papierowo - foliowy, standardowy papier krepowy, taśma do zamykania pakietów, wskażnik chemiczny, Atest, jednorazowy papiet wskażnikowy, etykiety i inne wiecej w formularzu asortymentowo cenowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.19.80.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dreny do odsysania pola operacyjnego, drenaż ran pooporacynych, inne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dren brzuszny, Dren łączący końcówka do odsysania dren do odsysania Butelka typu redon, wiecej w formularzu asortymentowo cenowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zestawy do wkłóć centralnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wiecej w formularzu asortymentowo - cenowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zwstawy specjalistyczne, igły i zestawy do znieczuleń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zestaw do punkcji jamy opłucnej z trzema igłami 14,16,19G, z zastawką typu Y, drenami łączącymi i strzykawką 50-60 ml, workiem zbiorczym 2000 ml- pakowany w wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzne opakowanie folia/papier 40 zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (cewnik, trokar, prowadnik), jednor. użytku, Ch 12,14,16 10 zestaw do nakłucia jamy brzusznej- trokar nr 3, ostrze jednorazowe z uchwytem, dren (cewnik) do odbarczania płynu z jamy brzusznej, w części dystalnej perforowany, przezroczysty, zamykany 30 łącznik do łączenia w prosty i wygodny sposób cewników i drenów z aparaturą medyczną, zapewniający dobrą szczelność i pewność połączeń 10,7x6,4 dł 60 mm 400 zestaw do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego w czasie odsysania, /próbka do 25 ml, dodatkowa zatyczka i naklejka identyfikacvyjna/- sterylny, op. jednostkowe 60 Wkład workowy sztywny, jednorazowego użytku, o poj. 1000-1500ml, do zamkniętego sytemu do odsysania, z niemechanicznym filtrem hydrofobowym, wyposażonym w 4 pory - pacjent, próżnia, na środek neutralizujący, z możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników, czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo. 350 igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą, ostrze typu Quincke 26Gx90mm / 3 1/2 500 Kaniula do znieczuleń splotu rozmiar: G24x2 0,55x50mm, igła o krótkim szlifie 45o , dren przeżroczysty z końcówką lock, długość 25 cm 10 zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowego ma zawierać: igłę do znieczulenia zewnątrz oponowego z końcówką typu Tuohy w rozm 18G/80 mm, cewnik zewnątrzoponowy, łącznik i filtr 10 kaniula punkcyjna dla cewników do żył centralnych oraz elektrod do czasowej stymulacji serca, uchwyt umożliwiający pewne i bezpieczne wkłucie, końcówka luer- lock, rozm: G16/70 mm 10 igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego 15G z możliwością kontroli głębokości wkłucia do 30 mm 10.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.16.20-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Drobny sprzęt medyczny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wiecej w formularzu asortymentowo cenowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.16.20-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: fartuchy, maski, czepki, podkłady.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: iecej w formularzu asortymentowo cenowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 22.33.14.16-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: kaniule i zawory.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wiecej w formularzu asortymentowo cenowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: elektrody do monitora Niccomo ICU.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektroda do nieinwazyjnego monitora do pomiaru rzutu serca NICCOMO ICU, dla dorosłych. Para elektrod skłąda się z jednej elektrody odbiorczej oraz jednej elektrody nadawczej. Opakowanie zawiera cztery elektrody nadawcze i cztery elektrody odbiorcze. 250.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Szczoteczki do zębów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z zastawką do regulacji siły odsysania oraz gąbką na górnej powierzchni, Pakowana pojedyńczo. 200.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego dla potrzeb SPZZOZ Lipsko
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Marcin Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2014 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż